Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:62 Onsdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 1998/99:62

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:62

Onsdagen den 3 mars

Kl. 09.00 - 18.03

19.00 - 22.34

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
1998/99:52 till konstitutionsutskottet
Meddelande om samlad votering

Talmannen meddelade att arbetsmarknadsutskot-
tets betänkande AU4, konstitutionsutskottets betän-
kande KU19, justitieutskottets betänkanden JuU12,
JuU13 och JuU14 samt skatteutskottets betänkande
SkU9 skulle avgöras i ett sammanhang efter avslutad
debatt.

2 § Ny lagstiftning mot diskriminering i ar-
betslivet

Föredrogs
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU4
Ny lagstiftning mot diskriminering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.