Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:66 Onsdagen den 10 mars

Riksdagens protokoll 1998/99:66

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:66

Onsdagen den 10 mars

Kl. 9.00 - 17.57

19.00 - 19.36

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 mars.

2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa
utskott

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans an-
mält Nikos Papadopoulos som ledamot i lagutskottet
efter Roland Larsson samt under Lena Sandlins le-
dighet anmält hennes ersättare Lars Lilja som leda-
mot i skatteutskottet och som suppleant i kulturut-
skottet.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i lagutskottet
Nikos Papadopoulos (s)

ledamot i skatteutskottet
Lars
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.