Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:71 Torsdagen den 18 mars

Riksdagens protokoll 1998/99:71

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:71

Torsdagen den 18 mars

Kl. 12.00 - 17.53

19.00 - 23.08

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 mars.

2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior om förslag från Europeiska kommis-
sionen inkommit och delats ut till kammarens leda-
möter:
Samordning av de sociala trygghetssystemen
KOM (98) 779
Förbränning av icke-farligt avfall KOM (98) 558
Det finansiella instrumentet för miljön KOM (98) 720

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Förslag
1998/99:NR1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.