Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:92 Torsdagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 1998/99:92

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:92

Torsdagen den 6 maj

Kl. 12.00 - 19.29

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 april.

2 § Utökning av antalet suppleanter i socialför-
säkringsutskottet och EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren in-
kommet protokollsutdrag, på begäran av Kristdemo-
kraternas riksdagsgrupp, tillstyrkt att antalet supple-
anter skulle utökas enligt följande:

från 20 till 21 i socialförsäkringsutskottet
från 26 till 27 i EU-nämnden

Kammaren medgav dessa utökningar.

3 § Val av nya suppleanter i socialförsäkrings-
utskottet och EU-nämnden

Företogs val
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.