Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:115 Onsdagen den 24 maj

Riksdagens protokoll 1999/2000:115

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:115

Onsdagen den 24 maj

Kl. 09.00 - 15.05

17.00 - 17.23

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll.
Justerades protokollet för den 18 maj.

2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen

Tredje vice talmannen anmälde att följande fak-
tarpomemorior om förslag från Europeiska kommis-
sionen inkommit och delats ut till kammarens leda-
möter:
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om ändring för nittonde gången av direktiv
76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstater-
nas lagar och andra författningar om begränsning
av användning och utsläppande på marknaden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.