Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:127 Onsdagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 1999/2000:127

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1999/2000:127

Onsdagen den 14 juni

Kl. 9.00 - 17.56

19.00 - 20.26

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Val till riksdagsstyrelsen

Företogs val av tio ledamöter och tio personliga
suppleanter för ledamöterna i riksdagsstyrelsen.
Enligt ett från valberedningen inkommet protokoll
hade valberedningen berett de på föredragningslistan
upptagna valen till riksdagsstyrelsen. Valberedningen
hade därvid enhälligt beslutat om gemensam lista
som framgick av utdelad promemoria i kammaren.

Kammaren godkände valberedningens förslag och
valde - för tiden från den 1 juli 2000 och för återsto-
den av innevarande valperiod - till

ledamöter i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.