Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:119 Fredagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 2000/01:119

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:119

Fredagen den 1 juni

Kl. 09.00 - 15.50

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
2000/01:119
--------------------------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.
Förste vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior från Europeiska kommissionen in-
kommit och överlämnats till utskott:
2000/01:148 Rådsbeslut om associering av utomeu-
ropeiska länder och territorier (ULT) till Europe-
iska gemenskapen KOM (2000) 732 och
KOM (2001) 92 till utrikesutskottet
2000/01:149 Initiativ till rambeslut om verkställighet
i Europeiska unionen av beslut om frysning av
tillgångar eller bevismaterial
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.