Riksdagens protokoll 2006/07:29 Onsdagen den 29 november

Riksdagens protokoll 2006/07:29

Riksdagens protokoll

2006/07:29

Onsdagen den 29 november

Kl. 09:00 - 16:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 november. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 30 till 32. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleanter i EU-nämnden

Företogs val av extra suppleanter i EU-nämnden. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleanter i EU-nämnden

Kerstin Lundgren (c) 
Erik A Eriksson (c) 

4 § Allmän debattimme

Bostad

Anf. 1 AMEER SACHET (s):

Herr talman! I en fråga som jag ställde till statsrådet Odell klargjorde han att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.