Riksdagens protokoll 2006/07:44 Onsdagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2006/07:44

Riksdagens protokoll

2006/07:44

Onsdagen den 20 december

Kl. 09:00 - 22:44

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 december. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott samt beslut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2006/07:29 till socialförsäkringsutskottet  
2006/07:31 till trafikutskottet  
2006/07:37 till socialutskottet  

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående propositioner skulle förlängas till
torsdagen den 18 januari 2007


3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Finansutskottets betänkanden 2006/07:FiU2–FiU5  

4 § Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete

Föredrogs  

civilutskottets betänkande 2006/07:CU3 
Kompletterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida