Riksdagens protokoll 2007/08:107 Torsdagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:107

Riksdagens protokoll

2007/08:107

Torsdagen den 8 maj

Kl. 12:00 - 18:52

1 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Reza Khelili Dylami (m) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 maj 2008 sedan Sten Nordin (m) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 7 maj 2008 

Bengt-Åke Nilsson

/Kerstin Siverby

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida