Riksdagens protokoll 2007/08:122 Onsdagen den 4 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:122

Riksdagens protokoll

2007/08:122

Onsdagen den 4 juni

Kl. 09:00 - 22:34

1 § Val av ordförande i Statsrådsarvodesnämnden

Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelse: 

Riksdagen 

Gunnar Grenfors har anhållit om att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot och ordförande i Statsrådsarvodesnämnden.  

Statsrådsarvodesnämnden består enligt 8 kap. 4 § riksdagsordningen av ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter varje ordinarie val till riksdagen för tiden intill dess nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter skall inte utses. Val av ledamöterna bereds av konstitutionsutskottet (tilläggsbestämmelse 8.4.1). 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden till dess nytt val har ägt rum
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.