Riksdagens protokoll 2008/09:68 Onsdagen den 11 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:68

Riksdagens protokoll

2008/09:68

Onsdagen den 11 februari

Kl. 09:00 - 16:16

1 § Val av justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit: 

Riksdagen 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter omväljer justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt. 

Stockholm den 27 januari 2009 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Berit Andnor

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att justitieombudsman Cecilia Nordenfelt skulle omväljas för tiden från valet till dess nytt val hade genomförts under fjärde året därefter. 

Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.