Riksdagens protokoll 2008/09:113 Torsdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:113

Riksdagens protokoll

2008/09:113

Torsdagen den 7 maj

Kl. 12:00 - 17:47

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:470

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:470 Krediter till statliga myndigheter 

av Bosse Ringholm (s) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 maj 2009. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 27 april 2009 
Finansdepartementet 
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Tf. expeditions- och rättschef 

Interpellation 2008/09:474

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:474 SNI-koderna och småföretagare inom turistnäringen 

av Bosse Ringholm (s) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.