Riksdagens protokoll 2008/09:129 Onsdagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:129

Riksdagens protokoll

2008/09:129

Onsdagen den 10 juni

Kl. 09:00 - 19:09

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Jeppe Johnsson
(m) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 16 augusti. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde onsdagen den 20 maj inkommit. 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2008/09:200 till socialförsäkringsutskottet  

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU25  
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU23  
Justitieutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.