Riksdagens protokoll 2008/09:133 Tisdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:133

Riksdagens protokoll

2008/09:133

Tisdagen den 16 juni

Kl. 09:00 - 15:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 juni. 

2 § Nya företrädare och ersättare i Europaparlamentet

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelse: 

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis för de arton (18) företrädare i Europaparlamentet och ersättare för dem som utsetts genom val i Sverige den 7 juni 2009.  

Valprövningsnämnden har vid sammanträde denna dag granskat bevisen och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (SFS 2005:837).  

Stockholm den 15 juni 2009 

Bengt-Åke Nilsson

ordförande

/Katarina Delin

föredragande  

3 § Ny riksdagsledamot

Upplästes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.