Riksdagens protokoll 2009/10:41 Onsdagen den 2 december

Riksdagens protokoll 2009/10:41

Riksdagens protokoll

2009/10:41

Onsdagen den 2 december

Kl. 09:00 - 18:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 november. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2009/10:55 till kulturutskottet 
2009/10:58 till konstitutionsutskottet 
2009/10:59 till trafikutskottet 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 
Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU2 
Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU1 
Konstitutionsutskottets betänkanden 2009/10:KU5 och KU12 

4 § Försvar och samhällets krisberedskap

Föredrogs  

försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU1 
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2009/10:1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.