Riksdagens protokoll 2009/10:111 Onsdagen den 28 april

Riksdagens protokoll 2009/10:111

Riksdagens protokoll

2009/10:111

Onsdagen den 28 april

Kl. 09:00 - 16:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 april. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2009/10:338

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:338 Europa 2020-strategin  

av Börje Vestlund (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 maj 2010. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet Birgitta Ohlsson befinner sig på resor vid alla interpellationstillfällen dessförinnan. 

Stockholm den 23 april 2010 
Statsrådsberedningen 
Birgitta Ohlsson (fp) 
Enligt uppdrag 

Ingrid Hjelt af Trolle

Ambassadör 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.