Riksdagens protokoll 2009/10:137 Tisdagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:137

Riksdagens protokoll

2009/10:137

Tisdagen den 15 juni

Kl. 12:00 - 20:56

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 juni. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2009/10:Fi17 och Fi18 till finansutskottet 

EU-dokument 
KOM(2010)302 till utrikesutskottet 
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 5 september


3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2009/10:FPM91 Handlingsplan om ensamkommande barn
KOM(2010)213
till socialförsäkringsutskottet 

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida