Riksdagens protokoll 2010/11:121 Onsdagen den 22 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:121

Riksdagens protokoll

2010/11:121

Onsdagen den 22 juni

Kl. 09:00 - 15:43

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 juni. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden

Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2011 delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan  

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2010/11:154 till skatteutskottet  

Skrivelse  
2010/11:145
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.