Riksdagens protokoll 2012/13:105 Onsdagen den 15 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:105

Riksdagens protokoll

2012/13:105

Onsdagen den 15 maj

Kl. 09:00 - 17:01

1 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 19 april inkommit. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:398

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:398 Bedömningen av tillståndet i svensk ekonomi  

av Fredrik Olovsson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 juni 2013. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 13 maj 2013 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.