Riksdagens protokoll 2013/14:90 Onsdagen den 26 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:90

Riksdagens protokoll

2013/14:90

Onsdagen den 26 mars

Kl. 09:00 - 18:49

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 20 mars justerades.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:347

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:347 Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt 

av Peter Persson (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och redan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 25 mars 2014 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2013/14:348

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:348 Gemensam välfärd eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida