Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. in

Riksdagens protokoll 1918:61

Första kammaren

RIKSDAGENS PROTOKOLL

Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. in.

Herr talmannen yttrade: Mina lierrar! Sedan kammaren
sist var samlad, har vårt land hemsökts och bemsökes fortfarande av
en svår farsot, som förlamat folkets arbetskraft och spritt sorg: i
många hem. Denna härjande sjukdom har, såsom vi alla veta, även
ryckt bort en av vår konungs söner, hertigen av Västmanland, prins
Erik. Mellan svenska folket och dess konungahus har alltid nått en.
stark känsla av samhörighet. Jag tillåter mig därför här giva ett
enkelt uttryck åt vår undersåtliga medkänsla, vårt varma deltagande
i den djupa sorg, som genom den unge furstens död drabbat hans
höga föräldrar, Hans Maj :t konungen och Hennes Maj :t drottningen.

Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer
i riksdagsbeslutet:

nr 188, angående understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs
familj, som fullgör tjänstgöring till rikets försvar;

nr 189, angående förslag till lag om förbud mot utsläppande
av tjur eller hingst å samfälld betesmark;

nr 190, angående förslag till lag om utrotande av berberisbuskar
å viss mark m. m.;

nr 191, angående utredning rörande kubikmetermåttets användning
såsom grund vid försäljning av brännved;

nr 192, angående beredande av rörelsekapital för folkbushållmingskommissionen
för finansiering av import till riket av vissa
för folkhushållningen erforderliga förnödenheter;

nr 193, angående dels lag om ändrad lydelse av 58, 10, 16,
19, 20, 23, 24, 26 och 2833 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän
pensionsförsäkring, dels ock lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen
den 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av berörda
lag den 30 juni 1913;

nr 194, angående anslag för bestridande av på staten belöpande
kostnad för pensionstillägg och understöd enligt lagen den 30 juni
1913 om allmän pensionsförsäkring m. m.;

Första kammarens protokoll 1918. Nr 61. 1

1918.

kammaren. Nr 61.

Tisdagen den 15 oktober.

Nr 61. 2

Tisdagen den 15 oktober.

nr 195, angående förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttj,
and erättsbavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område
m. m.;

nr 196, rörande förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 §

5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker
m. m.; , , .

nr 197, rörande förslag till förordning angående handel med
skattefri sprit m. m.; .

nr 198, rörande förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga
preparat;

nr 199, rörande förslag till förordning dels om extra mkomstoch
förmögenhetsskatt för år 1919 dels ock om särskild tilläggsskatt
för år 1918 å inkomst och förmögenhet;

nr 200, rörande förslag till förordning angående vissa ändringar
i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och
förfarandet vid taxering m. m.;

nr 201, rörande förslag till förordning angående försäljning av
pilsner m. m.;

nr 202, angående förslag till förordning om ändrad lydelse av

20 § i förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt
samt avdelning 4:o) i de vid samma förordning fogade
särskilda anvisningar till ledning vid taxeringen m. m.;

.nr 203, angående förslag till ändringar i vissa delar av förordningen
den 30 juni 1916 om krigskonjunktursbatt;

nr 204, angående av riksdagen beslutade ändringar i rikets
grundlagar;

nr 205, angående förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar
av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
m. m.;

nr 206, angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom.
1, 2, 3 och 4, § 18 samt § 40 mom. 1 i förordningen om landsting
den 21 mars 1862;

nr 207, rörande lag om ändrad lydelse av §§ 1, 2, 10, 13, 19,
21, 22, 23, 30, 36, 38 och 39 i förordningen den 21 mars 1862 om
kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd m. m.;

nr 208, angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 28, § 29
mom. 1 och § 42 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den

21 mors 1862 m. m.;

nr 209, angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 28, §
29 mom. 4, §§ 3032 och § 36 mom. 2 i förordningen om kommunalstyrelse
på landet den 21 mars 1862 m. m.;

nr 210, angående uppskov med behandlingen av från sistlidna
riksdag vilande förslag till ändrad lydelse av §§ 103 och 108 regeringsformen
samt § 13, § 14 mom. 2, § 15 mom. 1 och 4, § 17 mom.
1 och 2, § 21, § 69 och § 70 riksdagsordningen, så ook till övergångsstadganden
i regeringsformen och riksdagsordningen;

nr 241, rörande förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och

6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 ''angående civila tjänstinnehavares
rätt till pension;

[\ Nr Öl.

Tisdagen den 15 oktober.

nr 212, angående överlämnande av reglemente för rikfigäldskon ^<>rC^nr

213, med överlämnande av bankoreglementet in. m.; sabit

nr 214, i avseende å statsregleringen, och rörande med statsverket
gemenskap ägande ämnen.

Upplästes följande till kammaren inkomna dödsbevis:

Att lektor Johan Fredrik Fy ström avled i sitt hem den 18 juli
1918 kl. 6,55 f. in. i en ålder av 62 år 9 månader 22 dagar. Huvuddödsorsak:
Cordio arteriosclerosis; bidragande dödsorsak: Diabetes
mellitus, intygar härmed

Stockholm den 19 juli 1918.

Oscar Lindbom,

leg. läkare.

Herr talmiannen yttrade: Mina herrar! Sålunda har åter
eu lucka uppstått i våra led. Johan Fredrik Nyström hörde under
en lång följd av år till de verksamma männen i vårt politiska liv.
Han var en övertygelsens man, i sin krafts dagar med både vilja och
förmåga att hävda vad han ansåg vara rätt och klokt. Genom sina
personliga egenskaper vann han därjämte manga vänner även bland
dem, som icke anslöto sig till samma politiska uppfattning som han.
Frid över hans minne!

På framställning av herr talmannen beslöt kammaren att till
Konungen avlåta skrivelse med anmälan om den genom herr Nyströms
död uppkomna ledigheten i kammaren.

Upplästes en till kammaren inkommen skrift av följande lydelse: -

Till Riksdagens första kammare.

På grund av hälsoskäl anhåller jag att få avsäga mig min befattning
som ledamot av kammaren. Läkarbetyg bifogas.

Åsen, Kungsgården den 11 Oktober 1918.

Anders Göransson.

Det åsyftade läkarintyget, som nu jämväl upplästes, lydde sålunda: Riksdagsman

Anders Göransson i Åsen lider av prostatahypertrofi
med dysuri är därav förhindrad att vidare deltaga i riksdagsa
rbetet. Detta betygar

Gävle den. 30 september 1918.

K. Weib u ll,

leg. läkare.

Nr 61. 4

Tisdagen den 15 oktober.

På gjord proposition godkände kammaren det hinder, som herr
Göransson åberopat till stöd för sin avsägelse av riksdagsmannabefattningen.

På sedermera av herr talmannen gjord framställning beslöt kammaren
att till Konungen avlåta skrivelse med anmälan om den gjorda
avsägeleen samt den därigenom inom kammaren uppkomna ledigheiten.

Justerades dels två skrivelseförslag ang. ledigheter inom kammaren,
dels ock ett protokollsutdrag för denna dag.

Tillkännagavs att Kungl. Maj:t genom offentligt anslag låtit
bjuda och kalla riksdagens samtliga ledamöter att denna dag kl. 11
f. m. infinna sig i storkyrkan samt efter förrättad gudstjänst begiva
sig till rikssalen för att enligt 36 § riksdagsordningen av Kungl. Maj:t
i nåder hemförlovas.

I anledning av denna kallelse avgingo herr talmannen och kammarens
ledamöter kl. 10,50 f. m. till storkyrkan, där ribsdagspredikan
hölls av kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling, e. o. hovpredikanten
A. J. Kallander.

Efter gudstjänstens slut begav sig kammaren till rikssalen, där
jämväl andra kammaren infann sig. Sedan herr statsrådet och chefen
för justitiedepartementet Löfgren uppläst Kungl. Maj:ts nådiga
förordnande för hans excellens herr statsministern Eden .att å Kung].
Maj:ts vägnar avsluta riksdagen samt talmännen var för sig framfört
kamrarnas undersåtliga välönskningar och riksdagsbeslutet blivit
.av herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet uppläst,
förklarade hans excellens herr statsministern i enlighet med det honom
lämnade uppdraget 1918 års lagtima riksdag vara avslutad.

Efter det första kammarens ledamöter återkommit till samlingsrummet
och där intagit sina platser, framträdde greve Hugo Ham
ilton till talmansbordet och yttrade: Mina herrar! Årets lagtima
riksdag är nu även officiellt avslutad. Yi skiljas i ett ögonblick,
då all världen står i bävande förbidan inför de fredstecken,
som äntligen visat sig. Enligt vad vi alla veta, skall riksdagen inom
kort åter sammanträda för en särskild upogift. Måtte vi då råkas
under en klarnande himmel!

Jag begagnar tillfället att tacka, eder alla, mina herrar, för all
den vänskap och det överseende, som kommit mig till del och som i
så hög grad underlättat mitt arbete som talman.

Detta tal besvarades av herr Odelberg i följande ordalag:
Herr talman! Då jag bland här närvarande ledamöter i denna kammare
torde vara den som bevistat de flesta riksdagarna, får jag å

Tiadagen den 15 oktober.

5 Nr Bl.

kammarens vägnar till eder, lierr greve, framföra vårt hjärtliga och
vårt vördsamma tack för det framstående sätt, nå vilket ni lett våra
förhandlin,gar. Till detta tack fogar jag också en önskan och förhoppning
att, då vi åter smart här samlas, vi måtte få arbeta under
eder insiktsfulla ledning och att det vänskapsband, som knutits mellan
kammaren och eder, måtte bliva allt fastare och fastare.

t

Kammarens ledamöter åtskildes kl. 11,52 f. m.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.