Protokoll 2015/16:116 Torsdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:116

§ 1  Val av chefsjustitieombudsman

Val av chefsjustitie­ombuds­man

Val av chefsjustitieombudsman företogs.

Anf.  1  ANDREAS NORLÉN (M):

Herr talman! I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det en stor glädje för mig att få meddela kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny chefsjustitieombudsman ska välja justitierådet Elisabeth Rynning.

Jag noterar att justitierådet tillsammans med övriga företrädare för justitieombudsmannaämbetet sitter på åhörarläktaren. Jag hälsar dem varmt välkomna till Sveriges riksdag!

I år är det 207 år sedan JO-ämbetet inrättades och 206 år sedan riksdagen år 1810 valde den första justitieombudsmannen, Lars Augustin Mannerheim. Alltsedan dess har JO haft uppgiften att utöva tillsyn över myndigheterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.