Protokoll 2016/17:112 Onsdagen den 17 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:112

§ 1  Val av justitieombudsman

Följande skrivelse hade kommit in:

Till riksdagen

Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen Cecilia Renfors.

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman omväljer Cecilia Renfors.

Stockholm den 27 april 2017

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit att Cecilia Renfors skulle omväljas till justitieombudsman för tiden från och med den 1 september 2017 till dess nytt val genomförts under fjärde året därefter.

Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag och utsåg därmed för tiden från och med den 1 september
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.