Protokoll 2016/17:37 Onsdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2016/17:37

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 november justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot skatteundandraganden (hybrida missmatchningar med tredjeländer) KOM(2016) 687 till skatteutskottet

2016/17:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2017 KOM(2016) 698 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialutskottet:

RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida