Protokoll 2016/17:77 Torsdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:77

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 3 mars.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:120 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Politiken för global utveckling i genom-förandet av Agenda 2030

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU5

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (skr. 2015/16:182)

föredrogs.

Anf.  1  SOFIA ARKELSTEN (M):

Herr talman! Alla borde vara för att Sverige driver en sammanhållen politik för hållbar utveckling och att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.