Protokoll 2017/18:120 Måndagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:120

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:531

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:531 FN:s barnkonvention

av Tobias Billström (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 1 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inplanerade åtgärder.

Socialdepartementet

Stockholm den 16 maj 2018

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:539

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:539 Jourer som arbetar gentemot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.