Protokoll 2017/18:140 Torsdagen den 28 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:140

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 juni justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:50 för torsdagen den 7juni från finansutskottet,

prot. 2017/18:51 för torsdagen den 7juni från finansutskottet,

prot. 2017/18:54 för tisdagen den 19juni från finansutskottet och

prot. 2017/18:31 för torsdagen den 14juni från näringsutskottet.

§ 3  Anmälan om uteblivet svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:593

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:593 Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning på narkotikapolitiken

av Christina Örnebjär (L)

Interpellationen kommer inte att besvaras.

Skälet till detta är tidigare inplanerade engagemang, dels att det inte finns några ytterligare sammanträden för interpellationssvar inplanerade under valperioden.

Stockholm den 26 juni 2018

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

§ 4  Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM124 Direktiv om minskning av plastprodukters miljöpåverkan COM(2018) 340 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM125 Revidering av OLAF-förordningen COM(2018) 338 till justitieutskottet

§ 5  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2018) 434 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 13september.

§ 6  Svar på interpellation 2017/18:579 om avvisningar

Anf.  1  Statsrådet HELÉNE FRITZON (S):

Svar på interpellation

Fru talman! Jeff Ahl har frågat mig dels hur många av de 80000 asylsökande som dåvarande inrikesminister Anders Ygeman påstod skulle utvisas ur landet som de facto har blivit utvisade, dels hur jag och regeringen kommer att arbeta för att detta mål, att 80000 asylsökande ska avvisas, kommer att genomföras innan mandatperioden är över.

Dåvarande inrikesminister Anders Ygemans uppskattning, att i varje fall 60000 personer, möjligen uppemot 80000 personer, skulle kunna komma att återvända de närmaste åren byggde i huvudsak på ett par generella antaganden: dels att Migrationsverket skulle avgöra ca 160000 ärenden, dels att ca 50 procent av Migrationsverkets avgjorda ärenden skulle resultera i ett avlägsnandebeslut.

Det kan konstateras att under perioden 2014 till och med maj 2018 reste nästan 65000 personer ut ur Sverige efter beslut från Migrationsverket eller Polismyndigheten.

Återvändandefrågorna är prioriterade för regeringen. För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik är det avgörande att personer som efter en rättssäker prövning av asylskälen har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut återvänder så snabbt som möjligt till sitt hemland eller annat land.

En rad åtgärder har vidtagits för att öka antalet som återvänder, såväl självmant som med tvång. Bland annat har ytterligare resurser tillförts ansvariga myndigheter, återvändandesambandsmän har placerats ut på ambassaderna i flera mottagarländer och en kontinuerlig dialog förs med ursprungsländerna. Ett återtagandeavtal ingicks med Afghanistan hösten 2016. Vidare kommer antalet förvarsplatser innan året är slut att ha ökat med nära 80 procent under mandatperioden, och Migrationsverket har tilldelats medel för att öka kapaciteten ytterligare.

Flera lagändringar trädde i kraft den 1 november 2017, bland annat regler som förtydligar ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och ger dem bättre verktyg för att arbeta med återvändande.

Ännu en lagändring träder i kraft den 1 juli 2018 och innebär utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner.

Utöver detta analyseras för närvarande remissvaren för betänkandet Klarlagd identitet (SOU 2017:93). Utredningen föreslår bland annat att Polismyndigheten i samband med inre utlänningskontroll ska ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar. De föreslagna åtgärderna ger bättre möjligheter att upptäcka personer som inte har rätt att vistas i Sverige och underlättar verkställigheterna av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Svar på interpellation

Regeringen stöder också en rad åtgärder på EU-nivå för ett effektivare återvändande. Till exempel har Frontex fått ett utökat mandat på återvändandeområdet, och kommissionen genomför dialoger och förhandlingar med tredjeländer för att få till stånd ett bättre samarbete.

De nu redovisade åtgärderna har bidragit till en förbättring av återvändandearbetet. Effekten av de redovisade åtgärderna är för tidig att bedöma och därmed även behovet av ytterligare åtgärder. Regeringen följer frågan och är beredd att vid behov agera ytterligare.

Anf.  2  JEFF AHL (-):

Fru talman! Sveriges stora ödesfråga är återvandring av alla systembelastande invandrare. Enbart om vi skickar hemma dessa i hundratusental kan vi rädda välfärden från den systemkollaps som den är i sitt inledningsskede av.

Denna regering har visat på en nästan apatisk inställning när det gäller såväl migrationskriser som återvandring. Låt oss börja under 2015, då migrationskrisen slog till med full kraft och mängder av främlingar vällde in över Sveriges gränser. Vad gjorde regeringen då? Den stod passivt och såg på, och statsministern höll torgmöten av frireligiös karaktär och talade om att inga murar skulle resas i hans Europa. Strax därpå klubbades gränskontrollerna igenom i Sveriges riksdag. Hyckleriet var därmed totalt, och gråtande miljöpartister pratade om att det trots allt fanns en verklighet att anpassa sig till.

Efter massinvandringsvågen 2015 ersattes bygga-inga-murar-retoriken av ordning-och-reda-retorik, och inrikesministern lovade att ca 80000 skulle avvisas. Därefter har vi fått läsa om skräckexempel, där avvisningar av enskilda individer kostar hundratusentals kronor för att de sitter på ett chartrat plan för till exempel 149 personer. Polisen skriker rakt ut om hur ineffektivt avvisningarna fungerar till följd av politisk handlingsförlamning.

Är detta verkligen ordning och reda, som regeringen hävdar? Nej. Fortsatt apati och kaos utmärker denna regering.

Migrationsministern följer upp detta med siffertrixande. Ministern säger att 65000 har skickats hem eller återvänt frivilligt sedan 2014. Men det var 2016 vi skulle tala om och de 80000 som dåvarande inrikesministern lovade skulle åka hem. De 65000 bevisar bara att ni har misslyckats totalt. Detta är på grund av att ni inte vill skicka hem dem som har fått avslag. Ni upprätthåller ineffektiva system för att massinvandringens konsekvenser ska fortgå och bestå.

Det går att skicka hem hundratusentals inom loppet av några år. Alternativ för Sverige är det enda parti som vill och kan göra detta. Invandrares uppehållstillstånd såväl som medborgarskap från år 2000 och framåt kommer att granskas och omprövas.

Hela statsapparaten måste mobiliseras för att vi ska kunna påbörja en omfattande massavvisning. Avslag för dem med uppehållstillstånd ska skötas av tjänstemän och ska inte, som i dag, kunna överklagas i rättslig instans. Samordning mellan myndigheter och till exempel inköp av ordningsvaktstjänster för att bistå vid avvisningar ska komma på plats för att detta ska kunna ske effektivt, och avvisningarna ska ske inom några dagar från att beslutet är fattat.

Svar på interpellation

Ingen ska ha möjlighet att gömma sig. De som gömmer illegala invand­rare ska bötfällas, och de som tipsar om var illegala invandrare gömmer sig och vilka som gömmer dem ska belönas med tipslön som motsvarar de böter staten driver in på detta.

På detta sätt kan vi få effektiva avvisningsmetoder på plats i stället för det duttande som denna regering, medvetet såklart, håller på med.

Anf.  3  Statsrådet HELÉNE FRITZON (S):

Fru talman! Det är ingen tvekan om var Jeff Ahl har sina sympatier. Uppenbart är att inte ens Sverigedemokraternas program längre räcker till för att fånga Jeff Ahls sympatier.

Man uttrycker att mängder av främlingar har kommit till Sverige, men jag står för information och fakta: Det är flyktingar som har kommit till Sverige för att söka asyl.

År 2015 var Sverige det land i Europa som tog emot flest ansökningar om asyl per capita. Sverige upprätthåller fortfarande en god ordning, där vi låter varje individ som söker asyl i Sverige få sin sak prövad. Reger­ingen och våra statliga verk jobbar hårt med precis det som Jeff Ahl ställde en fråga om: återvändandearbetet.

Jeff Ahls fråga grundar sig på en intervju som den dåvarande inrikesministern Anders Ygeman gjorde i Dagens industri. Jag vill nog att Jeff Ahl läser på lite bättre inför sina frågor framöver. Det är nämligen så att den dåvarande inrikesministern fick en fråga som reflekterade över det läge som uppstod 2015, och han gav uttryck för att det i varje fall skulle röra sig om 60000 personer men att det kunde bli upp till 80000 personer. Så svarade inrikesministern apropå att Sverige under 2015 tog emot ett stort antal. Svaret grundade sig således på vad regeringen kan göra för bedömning under mandatperioden.

När vi tittar på de år som har varit väldigt intensiva för flyktingmottag­andet och viktiga för återvändandearbetet ser vi att det inte är något siffer­trixande. Det är inte möjligt för ett statsråd att stå här och trixa med några siffror, utan nästan 65000 personer har återvänt. Regeringen har på alla sätt, med stöd av riksdagen, fattat beslut om ändringar som är lagförstärk­ningar och som trädde i kraft i november 2017 och även nu framöver. Vi har en om arbetsplatsinspektioner, som träder i kraft den 1 juli och som kommer att ha stor betydelse för att man inte ska kunna uppehålla sig i Sverige om man inte har tillstånd att vara eller arbeta här.

Arbete pågår, och utgångspunkten är såklart att vi ska ha ordning och reda både i asylprocessen och i det viktiga återvändandearbetet.

Anf.  4  JEFF AHL (-):

Fru talman! Det är löjeväckande att migrationsministern, som företräder en regering som har ljugit för svenska folket år in och år ut om att invandring lönar sig, står och pratar om fakta. Helt plötsligt var invandringen inte så lönsam. Helt plötsligt var man tvungen att skicka hem folk. Ni skulle ju inte göra det, Heléne Fritzon. Ni skulle inte bygga några murar. Ni skulle ta emot alla. Ni ändrar er både vad gäller faktabiten och vad gäller er politik. Ni har ingen trovärdighet kvar.

Det är samma sak när migrationsministern nu står och pratar om att vidta lite duttåtgärder här och lite duttåtgärder där och kanske vidta lite fler åtgärder. 65000, som migrationsministern pratar om, var alltså mellan 2014 och 2018. Jag talar om de 60000–80000 som den dåvarande inrikesministern pratade om. Det var mellan 2016 och 2018, inte mellan 2014 och 2018 – därav siffertrixandet.

Svar på interpellation

Fru talman! Migrationsministern och regeringen bryr sig inte om de lyckas med avvisningarna eller inte, för de har redan uppnått det mål som globalisterna vill uppnå. Att det ens har lyckats ta sig så många invandrare till Sverige beror på avsaknaden av gränser, som beror på vårt EU-medlemskap.

Det är ingen hemlighet att EU-byråkratin är ett internationellt centrum för globalister och att det är där som de riktiga besluten fattas. Den som på riktigt tror att migrationsministern eller regeringen styr detta land får ta sig en funderare till, för alla vet att framför allt Sverige och dess tidigvarande och nuvarande regeringar alltid böjer sig för EU-byråkratins vilja.

Ni har förstört en framgångssaga, och ni försöker inte ens att rädda den. Sverige och svenskarna var ett land och ett folk som andra länder såg upp till en gång i tiden. Vi var ett tryggt land, med en stark nationell inre solidaritet, och vi var ett etniskt och kulturellt homogent och tryggt land. Detta förstörde ni globalister, och ni fortsätter med det.

Inget är så viktigt som att skicka hem alla som har kommit hit för att parasitera på vår välfärd, begå brott eller tvinga oss svenskar att leva efter sitt levnadssätt. Storskalig återvandring av dem som vägrar att arbeta och anpassa sig är det enda receptet. Det spelar ingen roll om de har erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd, för det är bara vi svenskar som har en naturlig och hävdvunnen rätt till vårt land. Vi är värdfolket och ursprungsfolket, och de är gäster. När Alternativ för Sverige får inflytande och makt kommer de att skickas hem, i mängder och effektivt.

Det enda icke-globalistiska partiet i Sveriges riksdag är för närvarande Sverigedemokraterna, men detta parti styrs i dag av en liten karriärtörstande liberal klick, som tog över rodret när Jimmie Åkesson sjukskrev sig. Sverigedemokraterna är, som det ser ut i dag, tyvärr för ett invandringsnetto. Till exempel ville de långt före regeringen fördubbla kvotinvandringen, och återvandring vill de ska vara av frivillig karaktär, alltså likt regeringen. Jag hoppas att nationalisterna i partiet lyckas ta över rodret igen. Jag tror att det krävs att Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen och kan agera blåslampa för att detta ska bli verklighet.

Fru talman! I dag finns bara ett parti som har en politik för att avveckla det mångkulturella, destruktiva samhället och bedriva en storskalig och effektiv återvandring, och det är Alternativ för Sverige.

Anf.  5  Statsrådet HELÉNE FRITZON (S):

Fru talman! Jag tänker uppehålla mig kring den fråga som Jeff Ahl har ställt om återvändandearbetet. Jag förbiser de ständiga påhoppen om löjeväckande och om lögner och hot- och hatdebatterna mot invandrare. Jag är innerligt trött på att höra dessa tongångar, och det måste vara besvärande att som politiker drivas av ett sådant hat i sitt politiska arbete.

Frågan om återvändande är viktig för regeringen. Jag kan nämna för Jeff Ahl att de mörka bilder som målades upp av vad som skulle hända med Sverige när vi tog vårt solidariska ansvar i Europa för asylprövningen inte har besannats. Vi kan i dag redovisa en väldigt god ekonomi för Sverige. Vi kan redovisa att arbetslösheten under dessa år har sjunkit väsentligt. Vi har varje dag fler i arbete. Också personer med utländsk bakgrund som har kommit till Sverige finns i dag på den svenska arbetsmarknaden. De lever, bor och verkar i Sverige och är inte, som Jeff Ahl uttrycker det, några gäster i vårt samhälle.

Svar på interpellation

Om man har rätt att stanna i Sverige ska man ha ett arbete att gå till, ha en bostad, kunna ta sitt medborgerliga ansvar och fungera i den svenska demokratin. Om man däremot inte har rätt att stanna i Sverige ska man, apropå Jeff Ahls fråga, naturligtvis återvända. Detta arbete pågår med mycket hög intensitet.

I det regleringsbrev som regeringen har lämnat till Migrationsverket om uppgifter och medelstilldelning framgår tydligt att både Migrationsverket och Polismyndigheten har i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut, i syfte att öka antalet verkställda beslut. Vi går i den riktningen. Det är därför regeringen varje år har ansett och markerat i budgeten att det behövs fler förvarsplatser. För närvarande finns 357 förvarsplatser på fem orter i Sverige, och under innevarande år kommer antalet förvarsplatser att vara 456. Det är en ökning under dessa år med 80 procent. Det pågår också arbete med utökning av antalet platser under 2019 och framöver.

Det krävs kraftfulla åtgärder, och det har regeringen presenterat på återvändandeområdet.

Anf.  6  JEFF AHL (-):

Fru talman! Såklart förbiser ministern sanningen. Det är ju ni, Heléne Fritzon, som har ljugit under lång tid. Ni ändrar er politik och er retorik beroende på vart vinden blåser.

Jag är trött på regeringen, för ni hatar ert eget folk. Jag hatar ingen. Jag värnar om mitt eget folk. Sedan får övriga länder och övriga politiker värna om sina folk. Men ni bryr er inte om ert eget folk; det är sanningen.

Ni har förstört svensk välfärd. Rapporter visar till exempel att svenska barn i dag dör i sjukvården på grund av överbelastning. MSB pekade under massinvandringsvågen mycket tydligt ut att migration har en överbelastande effekt på sjukvården. Men det är ingenting som den här regeringen bryr sig om. Ni tar hellre emot fullvuxna män, gärna sådana som också ljuger om sin ålder, likt de afghaner som ni har tagit emot alldeles nyligen. Ni satsar ingenting på svensk välfärd och svenska folket.

Fru talman! Den dagen som ni globalister har förlorat och vi nationa­lister har vunnit – den dagen kommer – är den dag då alla systembelastande invandrare som ni har importerat har skickats hem, den dag då inga mo­skéer finns på svensk botten, den dag då globalistiska EU-byråkraters – likt Jean-Claude Juncker eller imperialisten i Tyskland, Angela Merkel – styre över Sverige har kommit till ända och den dag som vi har återupp­rättat kontrollen över vår egen gräns.

Fru talman! Detta är svenskarnas land. I denna fosterjord vilar benen av våra förfäder. Det är våra förfäders uppoffringar som har gjort att vi har ett eget land. Inga andra än vi svenskar har den hävdvunna och naturliga rätten till Sverige. Därför ska de som kommer hit som gäster anpassa sig eller åka hem. Det är jätteenkelt. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige.

Anf.  7  Statsrådet HELÉNE FRITZON (S):

Svar på interpellation

Fru talman! Detta är en mycket märklig debatt. Jeff Ahl ställer en konkret fråga om återvändande och håller ett national- och högerpolitiskt anförande som om han tror att det är det som Sveriges riksdag vill lyssna på i dag.

Jag vet att jag inte övertygar Jeff Ahl, men jag tror att jag kan ge honom någon insikt. Jeff Ahl uttrycker att invandrare är systembelastande och genast ska åka härifrån. Jeff Ahl kan då reflektera över hur många gånger som han har åkt taxi med en chaufför som har utrikes härkomst, om någon med utrikes härkomst har städat hotellrummet åt honom vid något tillfälle eller om en läkare i sjukvården som Jeff Ahl har mött kanske kommer från ett annat land. Det finns anledning att reflektera över de värderingar som Jeff Ahl så hårdfört för fram i riksdagsdebatten i dag. Han håller sig inte på något sätt till frågan utan tar detta som ett tillfälle att kunna föra ut någon ny partipolitisk höger- eller nationalvinkling på sin nya tillhörighet.

Jag har i dag haft anledning att få redovisa regeringens politik på asyl och migrationsområdet men framför allt när det gäller återvändandefrågorna, det vill säga det som Jeff Ahl ställt sin interpellation om. Jag konstaterar att det har gett mig utrymme att tala om för Jeff Ahl och riksdagen att det pågår ett intensivt arbete med återvändandefrågorna. De är viktiga för att vi ska få Sverige att fungera på ett bra sätt och för att vi ska stå upp för våra grundläggande värderingar om en fungerande asyllagstiftning.

Överläggningen var härmed avslutad.

§ 7  Bordläggning samt beslut om förlängd motionstid och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Proposition

2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Skrivelser

2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

2017/18:280 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående proposition och skrivelser skulle förlängas till och med onsdagen den 10oktober.

EU-dokument

COM(2018) 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

COM(2018) 461 Förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående EU-dokument omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande:

COM(2018) 302 till socialförsäkringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 461 till utrikesutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

§ 8  Anmälan om fråga för skriftligt svar

Följande fråga för skriftligt svar hade framställts:

den 27 juni

2017/18:1557 En ny inriktning på narkotikapolitiken

av Christina Örnebjär (L)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

§ 9  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 27 juni

2017/18:1488 Vargstammens påverkan på landsbygden

av Christian Holm Barenfeld (M)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

Svar på interpellation

2017/18:1494 Politiska samtal på jobbet i statliga bolag

av Ali Esbati (V)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1495 Betalningstider

av Peter Persson (S)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


2017/18:1498 Fler filminspelningar i Sverige

av Cecilia Magnusson (M)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1516 Samhalls affärsetik

av Lars Beckman (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1512 Belysningsutmaningens fortsatta arbete

av Ola Johansson (C)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

2017/18:1517 Sveriges framtid som gruvnation

av Saila Quicklund (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1527 Återvinning av långlivade plastprodukter

av Ola Johansson (C)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

2017/18:1533 Ökad långvarig sjukfrånvaro

av Margareta Cederfelt (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

§ 10  Kammaren åtskildes kl. 9.25.

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

Vid protokollet

ANNA ASPEGREN

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Anmälan om subsidiaritetsprövningar

§3Anmälan om uteblivet svar på interpellation

§4Anmälan om faktapromemorior

§5Ärende för hänvisning till utskott

§6Svar på interpellation 2017/18:579 om avvisningar

Anf.1Statsrådet HELÉNE FRITZON(S)

Anf.2JEFF AHL(-)

Anf.3Statsrådet HELÉNE FRITZON(S)

Anf.4JEFF AHL(-)

Anf.5Statsrådet HELÉNE FRITZON(S)

Anf.6JEFF AHL(-)

Anf.7Statsrådet HELÉNE FRITZON(S)

§7Bordläggning samt beslut om förlängd motionstid och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott              7

§8Anmälan om fråga för skriftligt svar

§9Anmälan om skriftliga svar på frågor....8

§10Kammaren åtskildes kl.9.25.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.