§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 11–15, 18–20 och 25–28 juni justerades.

§ 2  Meddelande om namnändring

Förste vice talmannen meddelade att Yasmine Posio Nilsson (V) ändrat namn till Yasmine Posio.

§ 3  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Aziz Alis (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 9 augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 16 juli, varigenom uppdraget som ersättare upphört för David Lindvall (S).

§ 5  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Erik Slottner (KD) inträtt som ersättare för Désirée Pethrus (KD) under tiden för hennes ledighet den 1juli24september.


§ 6  Meddelande om aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna anordnas torsdagen den 30augusti kl. 12.00.

Från regeringen skulle justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Kristdemokraterna begär att det i riksdagen hålls en aktuell debatt i närtid. Detta med anledning det stora antalet skogsbränder och bristen på samordning av statens helikoptrar, som skulle kunna hjälpa till med brandbekämpning.

Maj, juni och juli har varit extremt torra. Torkan har gjort att risken för skogsbränder har ökat steg för steg. Idag är brandrisken akut i hela landet och i skrivande stund pågår över 70 skogsbränder.

Stora delar landet har temperaturer på över 30grader, och enligt väderleksrapporterna kommer vi ha liknade väder under en längre tidsperiod. Värden för stora summor har redan brunnit upp, människoliv hotas, och det finns risk att de största skogsbränderna ännu ligger framför oss denna sommar.

Efterfrågan på helikoptrar som kan hjälpa till med brandbekämpning är stor. Tyvärr har flera kommuner fått besked att det inte fanns några helikoptrar tillgängliga och i andra fall har helikoptrarna kommit för sent – vilket gjort att branden spridit sig onödigt långt.

Sverige är det land i Europa med mest skogsmark, hela 70procent av vår landyta består av skog. Då är det orimligt att vi har så stora brister i vår förmåga att bekämpa skogsbränder. Vi anser att det finns en rad frågor som nu kräver svar. Det handlar dels om MSB:s förmåga. Dels om samordning av statens helikopterverksamhet. Det saknas idag en nationell larmcentral med övergripande ansvar och befogenhet. Vi tycker också att försvarsmaktens möjlighet att snabbare bistå i bekämpning av bränder behöver diskuteras, liksom att Sjöfartsverkets helikoptrar inte har lyftkrok och därmed saknar förmåga att hjälpa till vid brandsläckning.

Med tanke på att situationen är så allvarlig anser Kristdemokraterna att en aktuell debatt snarast bör hållas i riksdagen.

Stockholm den 19juli 2018

Andreas Carlson

Gruppledare


§ 7  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:41 för onsdagen den 1augusti från försvarsutskottet,

prot. 2017/18:39 för torsdagen den 7juni från socialförsäkringsutskottet och

prot. 2017/18:31 för torsdagen den 14 juni från näringsutskottet.

§ 8  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

Förste vice talmannen anmälde att följande interpellationer inte skulle besvaras på grund av att det inte fanns några ytterligare sammanträden för interpellationssvar inplanerade under valperioden:

2017/18:594 En utvidgad solidaritetsförklaring

av Allan Widman (L)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:595 Flygvapnets beväpning

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:596 Hushållens försörjningsberedskap

av Allan Widman (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:597 Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:598 En utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret

av Allan Widman (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

§ 9  Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM126 Programmet för rättigheter och värden COM(2018) 383 till konstitutionsutskottet

2017/18:FPM127 Programmet för rättsliga frågor COM(2018) 384 till justitieutskottet

2017/18:FPM128 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2021–2027) COM(2018) 380 till arbetsmarknadsutskottet

2017/18:FPM129 Förordning om återanvändning av vatten COM(2018) 337 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM130 Förordning om statistik över migration och internatio­nellt skydd COM(2018) 307 till finansutskottet

2017/18:FPM131 Programmet Kreativa Europa 2021–2027 COM(2018) 366 till kulturutskottet

2017/18:FPM132 Förordning om ändringar av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll COM(2018) 368 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM133 Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021−2027 COM(2018) 373, COM(2018) 374, COM(2018) 372, COM(2018) 375 till näringsutskottet

2017/18:FPM134 Perikles IV-programmet COM(2018) 371, COM(2018) 369 till justitieutskottet

2017/18:FPM135 EU-programmet för bedrägeribekämpning COM(2018) 386 till justitieutskottet

2017/18:FPM136 ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott COM(2018) 367 till utbildningsutskottet

2017/18:FPM137 Förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+) COM(2018) 382 till arbetsmarknadsutskottet

2017/18:FPM138 Revidering av EU:s delgivningsförordning COM(2018) 379 till justitieutskottet

2017/18:FPM139 Revidering av EU:s bevisupptagningsförordning COM(2018) 378 till justitieutskottet

2017/18:FPM140 Reformpaket för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 COM(2018) 394, COM(2018) 393, COM(2018) 392 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM141 Förslag om att inrätta Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen COM(2018) 387 till finansutskottet

2017/18:FPM142 Förslag om att inrätta reformstödsprogrammet COM(2018) 391 till finansutskottet

2017/18:FPM143 Förordning om inre säkerhetsfonden COM(2018) 472 till justitieutskottet

2017/18:FPM144 Förordningen om fonden för integrerad gränskontroll, instrumentet för gränskontroll och viseringar COM(2018) 473 till justitieutskottet

2017/18:FPM145 Förordning om program för miljö och klimatpolitik (LIFE) COM(2018) 385 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM146 Förordning om asyl- och migrationsfonden COM(2018) 471 till socialförsäkringsutskottet

2017/18:FPM147 Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 COM(2018) 434 till trafikutskottet

2017/18:FPM148 Nytt tullprogram för samarbete i tullfrågor COM(2018) 442 till skatteutskottet

2017/18:FPM149 Nytt instrument för inköp av tullkontrollutrustning COM(2018) 474 till skatteutskottet

2017/18:FPM150 Förordning om program för den inre marknaden 20212027 COM(2018) 441 till näringsutskottet

2017/18:FPM151 Fonden för ett sammanlänkat Europa COM(2018) 438 till trafikutskottet

2017/18:FPM152 Stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall COM(2018) 466, COM(2018) 467 till försvarsutskottet

2017/18:FPM153 Förordning om Europeiska försvarsfonden COM(2018) 476 till försvarsutskottet

2017/18:FPM154 Förordning om inrättande av Europeiska unionens rymdprogram och rymdpogrambyrå COM(2018) 447 till utbildningsutskottet

2017/18:FPM155 Förordning om ramprogram för forskning och innova­tion (2021–2027) Horisont Europa COM(2018) 437, COM(2018) 436, COM(2018) 435 till utbildningsutskottet

2017/18:FPM156 Europeiska Solidaritetskårsprogrammet COM(2018) 440 till kulturutskottet

2017/18:FPM157 Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027 COM(2018) 390 till miljö- och jordbruksutskottet

2017/18:FPM158 Budgetrubriken ”Grannskapet och omvärlden” i nästa fleråriga budgetram 2021–2027 COM(2018) 462, COM(2018) 465, COM(2018) 460, COM(2018) 461 till utrikesutskottet

2017/18:FPM159 Inrättande av InvestEU-programmet COM(2018) 439 till finansutskottet

§ 10  Ärenden för hänvisning till utskott samt anmälan och beslut om omedelbar hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2017/18:276 till socialförsäkringsutskottet

Skrivelser

2017/18:277 och 280 till socialutskottet

Följande dokument anmäldes:

EU-dokument

COM(2018) 284 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

COM(2018) 303 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

COM(2018) 329 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna

COM(2018) 338 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

COM(2018) 339 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar

COM(2018) 341 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om da­torisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskatte­belagda varor (omarbetning)

COM(2018) 346 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

COM(2018) 349 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register

COM(2018) 353 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

COM(2018) 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

COM(2018) 355 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar

COM(2018) 358 Förslag till Rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp

COM(2018) 372 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

COM(2018) 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

COM(2018) 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

COM(2018) 387 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen

COM(2018) 392 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

COM(2018) 393 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

COM(2018) 394 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

COM(2018) 435 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning


COM(2018) 439 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

COM(2018) 460 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

COM(2018) 462 Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

COM(2018) 465 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

COM(2018) 471 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

COM(2018) 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

COM(2018) 473 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

COM(2018) 474 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

COM(2018) 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden

COM(2018) 478 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

COM(2018) 480 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informa­tionssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

COM(2018) 498 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

COM(2018) 567 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

COM(2018) 568 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående EU-dokument omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande:

COM(2018) 284, COM(2018) 392, COM(2018) 393 och COM(2018) 394 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 303 och COM(2018) 471 till socialförsäkringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 329, COM(2018) 341, COM(2018) 349 och COM(2018) 474 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 338, COM(2018) 472 och COM(2018) 473 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 339, COM(2018) 353, COM(2018) 354, COM(2018) 355, COM(2018) 387 och COM(2018) 439 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 346 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 1oktober.

COM(2018) 358 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 19oktober.

COM(2018) 372 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 378 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 15oktober.

COM(2018) 379 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 23oktober.

COM(2018) 435 till utbildningsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 460 och COM(2018) 465 till utrikesutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 462 och COM(2018) 476 till försvarsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24september.

COM(2018) 478 och COM(2018) 480 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 12oktober.


COM(2018) 498 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 28september.

COM(2018) 567 och COM(2018) 568 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 29oktober.

§ 11  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

2017/18:281 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Skrivelse

2017/18:282 Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående propositioner och skrivelse skulle förlängas till och med onsdagen den 10oktober.

§ 12  Anmälan om interpellationer

Följande interpellationer hade framställts:

den 12 juli

2017/18:594 En utvidgad solidaritetsförklaring

av Allan Widman (L)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:595 Flygvapnets beväpning

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:596 Hushållens försörjningsberedskap

av Allan Widman (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:597 Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:598 En utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret

av Allan Widman (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

§ 13  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 28 juni

2017/18:1558 En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

av Edward Riedl (M)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1559 Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1560 Kriget mot Gazas fängslade folk

av Jamal El-Haj (S)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 3 juli

2017/18:1561 Stoppandet av investeringar i väg 56

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2017/18:1562 Fritidsfiske med redskap

av Ola Johansson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 4 juli

2017/18:1563 Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen

av Daniel Bäckström (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1564 EU:s förslag om copywright

av Eskil Erlandsson (C)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

den 5 juli

2017/18:1565 Stöd till lantbrukare

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 9 juli

2017/18:1566 Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1567 Svenskt kött

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1568 Risken för skogsbränder

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 11 juli

2017/18:1569 Övergrepp i rättssak

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1570 Återvändare från Islamiska staten

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1571 Krisen för svenska bönderna

av Mikael Oscarsson (KD)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1572 Den extrema torkans effekter för lantbruket

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1573 Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 12 juli

2017/18:1574 Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 13 juli

2017/18:1575 Skattemedel till Stockholm Pride

av Markus Wiechel (SD)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1576 Uppsamlingsläger för flyktingar

av Jens Holm (V)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1577 Pilbågsjakt

av Jens Holm (V)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 18 juli

2017/18:1578 Tillgången till brandbekämpningsmateriel

av Beatrice Ask (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1579 Brandbekämpning med flyg

av Beatrice Ask (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1580 Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän

av Beatrice Ask (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1581 Minskande utbetalningar av bilstöd i Sverige

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1582 Rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1583 Konsulttjänster för omfattande belopp

av Jenny Petersson (M)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2017/18:1584 Torkan och det svenska köttet

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1585 Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1586 Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

den 23 juli

2017/18:1587 Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser

av Daniel Bäckström (C)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

den 25 juli

2017/18:1588 Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap

av Hans Wallmark (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 26 juli

2017/18:1589 Vinterns och framtidens energiförsörjning

av Jörgen Warborn (M)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

den 27 juli

2017/18:1590 Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring

av Annicka Engblom (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 30 juli

2017/18:1591 Fartyg som skyddsobjekt

av Johan Hultberg (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)


den 31 juli

2017/18:1592 Migrationsverkets ärendehandläggning

av Annika Qarlsson (C)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1593 Utvecklingen i Katalonien

av Betty Malmberg (M)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1594 Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1595 Vapenlagen

av Maria Malmer Stenergard (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 1 augusti

2017/18:1596 SAS inställda flygavgångar

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1597 Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand

av Lotta Olsson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 2 augusti

2017/18:1598 Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans

av Bengt Eliasson (L)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1599 Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl

av Erik Andersson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 3 augusti

2017/18:1600 Utländska bärplockarläger och rådande eldningsförbud

av Lars Beckman (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 6 augusti

2017/18:1601 Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning

av Allan Widman (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1602 Förskottering av EU-ersättningar

av Kristina Yngwe (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1603 Lägst arbetslöshet i EU år 2020

av Jenny Petersson (M)

till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

den 8 augusti

2017/18:1604 Resurser till Sjöfartsverket

av Boriana Åberg (M)

till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2017/18:1605 Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan

av Margareta Cederfelt (M)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

§ 14  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 28 juni

2017/18:1451 Överförmyndare

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1471 Skadeståndsnivåer för brottsoffer

av Markus Wiechel (SD)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1485 Ministrarnas närvaro vid debatter

av Markus Wiechel (SD)

till statsminister Stefan Löfven (S)

2017/18:1529 Fusk i asylprocessen

av Johan Forssell (M)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1531 Återkallelse av uppehållstillstånd

av Johan Forssell (M)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1539 Förverkande av kriminellas tillgångar

av Tomas Tobé (M)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

den 2 juli

2017/18:1524 Regeringens arbetslöshetsmål

av Sofia Fölster (M)

till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

2017/18:1528 Arbetsförmedlingen

av Lars Hjälmered (M)

till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

den 3 juli

2017/18:1513 Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering

av Annika Qarlsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1514 Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional tillväxt

av Annika Qarlsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1515 Fördelning av företags- och projektstöd

av Annika Qarlsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1518 Sveriges ordförandeskap i Baltfish

av Jens Holm (V)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1486 Rovdjurspolitik för en levande landsbygd

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1484 Tidigarelagd slåtter av vall

av Magnus Oscarsson (KD)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1497 Utfodring av betesdjur

av Isabella Hökmark (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1496 Jakt- och viltmyndighet

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1503 Underlättande av skärvård i skärgård

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1526 Svampsjukdomar i skog

av Mikael Oscarsson (KD)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 5 juli

2017/18:1543 Intäktsregleringen av elnätsavgifterna

av Saila Quicklund (M)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

den 6 juli

2017/18:1542 IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

2017/18:1520 Förändring av RUT-avdraget

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1519 Höjda skatter

av Sofia Fölster (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1522 Digitaliseringen i Sverige

av Hans Rothenberg (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)


2017/18:1523 Regeringens flygskatt

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1521 Ny lag om personalliggare

av Hans Rothenberg (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

den 9 juli

2017/18:1548 Skyddsvakters befogenheter

av Christina Örnebjär (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1547 Nya skatteregler för bärplockare

av Lars Mejern Larsson (S)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2017/18:1549 Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen

av Maria Weimer (L)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1551 Ship to Gaza

av Jeannette Escanilla (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 10 juli

2017/18:1555 Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1556 Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor

av Nina Lundström (L)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1544 En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun

av Christian Holm Barenfeld (M)

till miljöminister Karolina Skog (MP)

2017/18:1545 En detaljplan för Katrineberg

av Christian Holm Barenfeld (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

2017/18:1502 LIS-område och detaljplan

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1439 Loftgångar och balkonger

av Nooshi Dadgostar (V)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1442 Öppna geodata

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1453 Kommunala lantmäterimyndigheter

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)


den 11 juli

2017/18:1540 Rättsosäkra tillståndsförfaranden

av Penilla Gunther (KD)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

den 12 juli

2017/18:1552 Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1541 Utnämning av en ny riksåklagare

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1558 En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

av Edward Riedl (M)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1559 Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1560 Kriget mot Gazas fängslade folk

av Jamal El-Haj (S)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1489 Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1493 Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1507 En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1510 Hemliga tvångsmedel

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1509 Sänkt gräns för obligatorisk häktning

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1508 Vistelseförbud – en ny form av påföljd

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1499 Åtgärder för barn och unga som rekryterats till kriminella gäng

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1501 Ett nationellt exitprogram för kriminella

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


2017/18:1500 Straffen för narkotikaförsäljning

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1525 Hot och våld mot lantbrukare

av Betty Malmberg (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1537 Fängelsestraff för fler brott

av Mikael Oscarsson (KD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1530 Stärkt vittnesskydd

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1535 Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet

av Tomas Tobé (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1532 Räddningstjänstens situation

av Anders Hansson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1534 Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar

av Margareta Cederfelt (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1536 Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige

av Penilla Gunther (KD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 17 juli

2017/18:1562 Fritidsfiske med redskap

av Ola Johansson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 18 juli

2017/18:1563 Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen

av Daniel Bäckström (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1565 Stöd till lantbrukare

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 19 juli

2017/18:1564 EU:s förslag om copywright

av Eskil Erlandsson (C)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1554 Ändrade regler vid båtfynd

av Catharina Bråkenhielm (S)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)


den 23 juli

2017/18:1567 Svenskt kött

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

den 26 juli

2017/18:1546 Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar

av Lars Beckman (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1553 Lokaler för civilsamhället

av Rickard Nordin (C)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2017/18:1557 En ny inriktning på narkotikapolitiken

av Christina Örnebjär (L)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

den 27 juli

2017/18:1575 Skattemedel till Stockholm Pride

av Markus Wiechel (SD)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

den 1 augusti

2017/18:1583 Konsulttjänster för omfattande belopp

av Jenny Petersson (M)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2017/18:1581 Minskande utbetalningar av bilstöd i Sverige

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1582 Rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

2017/18:1586 Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

den 6 augusti

2017/18:1587 Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser

av Daniel Bäckström (C)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)


den 7 augusti

2017/18:1577 Pilbågsjakt

av Jens Holm (V)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1566 Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1585 Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1584 Torkan och det svenska köttet

av Christian Holm Barenfeld (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1571 Krisen för svenska bönderna

av Mikael Oscarsson (KD)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1572 Den extrema torkans effekter för lantbruket

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1573 Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket

av Staffan Danielsson (C)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1590 Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring

av Annicka Engblom (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1594 Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

§ 15  Kammaren åtskildes kl. 12.03.

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

Vid protokollet

ANNALENA HANELL 

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Meddelande om namnändring

§3Avsägelse

§4Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

§5Anmälan om ersättare

§6Meddelande om aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

§7Anmälan om subsidiaritetsprövningar

§8Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

§9Anmälan om faktapromemorior

§10Ärenden för hänvisning till utskott samt anmälan och beslut om omedelbar hänvisning till utskott

§11Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§12Anmälan om interpellationer

§13Anmälan om frågor för skriftliga svar

§14Anmälan om skriftliga svar på frågor

§15Kammaren åtskildes kl.12.03.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018