Protokoll 2017/18:63 Tisdagen den 30 januari

Riksdagens protokoll 2017/18:63

§ 1  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 februari kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM49 Direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU KOM(2017) 797 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2017/18:MJU8 Jakt och viltvård

Konstitutionsutskottets betänkanden

2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet

2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2017/18:KU27 Riksdagens arbetsformer

2017/18:KU17 Viss
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.