Protokoll 2018/19:100 Onsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:100

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ledamöter och ersättare i Europaparlamentet

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna:

Berättelse om granskning av bevis för ledamöter till Europaparlamentet

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis för de tjugo (20) ledamöter i Europaparlamentet och ersättare för dem som utsetts genom val i Sverige den 26 maj 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevis för de nya ledamöterna och ersättarna och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 30 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 3 juni 2019

Svante O. Johansson

Ersättare för ordföranden/Agota Földes

sekreterare

§ 3  Avsägelse

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.