Protokoll 2018/19:20 Torsdagen den 22 november

Riksdagens protokoll 2018/19:20

§ 1  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU2

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 (skr. 2017/18:277)

föredrogs.

Förste vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut skulle fattas den 28 november.)

§ 2  Bastjänstgöring för läkare

Bastjänstgöring

för läkare

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274)

föredrogs.

Anf.  1  CLARA ARANDA (SD):

Fru talman! Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om bastjänstgöring för läkare. Vi välkomnar ett mer flexibelt regelverk och ser stora vinster i att alla läkare som väljer att specialisera sig i Sverige får
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.