Protokoll 2018/19:28 Torsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2018/19:28

§ 1  Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

Förslaget om att riksdagen till statsminister skulle utse Stefan Löfven föredrogs och bordlades åter.

§ 2  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 november justerades.

§ 3  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Abir Al-Sahlani (C) skulle tjänstgöra som ersättare för Johan Hedin (C) under tiden för hans ledighet den 14januari19juni 2019.

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:70 till försvarsutskottet

Motion

2018/19:3000 till konstitutionsutskottet

EU-dokument

COM(2018) 819 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 6februari 2019.


§ 5  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Framställning

2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående framställning skulle förlängas till och med fredagen den 18januari 2019.

Justitieutskottets betänkande

2018/19:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Näringsutskottets betänkande

2018/19:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 12.01.

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

Vid protokollet

ANNA ASPEGREN     

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Förnyad bordläggning av förslag till statsminister

§2Justering av protokoll

§3Anmälan om ersättare

§4Ärenden för hänvisning till utskott

§5Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§6Kammaren åtskildes kl. 12.01.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.