Protokoll 2018/19:30 Lördagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2018/19:30

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2018) 812 och COM(2018) 813 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 7 februari 2019.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Utrikesutskottets betänkanden

2018/19:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2018/19:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Försvarsutskottets betänkanden

2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber

§ 3  Rikets styrelse

Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.