Protokoll 2018/19:86 Måndagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:86

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 9 maj kl. 14.00.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

2018/19:SfU20 Socialförsäkringsfrågor

2018/19:SfU21 Ekonomisk familjepolitik

2018/19:SfU22 Pensioner

Finansutskottets betänkanden

2018/19:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2018

2018/19:FiU36 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Civilutskottets betänkande

2018/19:CU15 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Skatteutskottets utlåtande

2018/19:SkU24 Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik

Justitieutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.