Protokoll 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:145

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Diana Laitinen Carlsson (S) har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1september 2020.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14kap. 28§ vallagen (2005:837).

Stockholm den 28 juni 2020

Annika Sandström

ordförande/Agota Földes

sekreterare

§ 2  Anmälan om ersättare för statsråd

Tredje vice talmannen anmälde att följande ledamöter skulle tjänstgöra som ersättare för statsråd under tiden den 1augusti 2020–26september 2022:

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) för Magdalena Andersson (S)

Markus Selin (S) för Mikael Damberg (S)

Abraham Halef (S) för Ibrahim Baylan (S)

§ 3  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Anne-Li Sjölund (C) skulle tjänstgöra som ersättare för Emil Källström (C) under tiden för hans ledighet den 22september 202031mars 2021.


§ 4  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Helene Hellmark Knutsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade

att Janine Alm Ericson (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen från och med den 15juli och

att Annika Hirvonen Falk (MP) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen från och med den 15juli.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 5  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Annika Hirvonen Falk som ledamot i riksdagsstyrelsen och Janine Alm Ericson som ersättare i riksdagsstyrelsen.

Tredje vice talmannen förklarade valda från och med den 15juli till

ledamot i riksdagsstyrelsen

Annika Hirvonen Falk (MP)

ersättare i riksdagsstyrelsen

Janine Alm Ericson (MP)

§ 6  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen Falk som gruppledare för partigrupp från och med den 15juli.

§ 7  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Janine Alm Ericson som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 15juli.

§ 8  Meddelande om partiledardebatt

Tredje vice talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 9september kl.9.00.

§ 9  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:56 för tisdagen den 16juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från konstitutionsutskottet.

§ 10  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:180 till socialutskottet

§ 11  Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

föredrogs.

Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 13.)

§ 12  Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 (prop. 2019/20:184)

föredrogs.

Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 13.)

§ 13  Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde

SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Kammaren biföll utskottets förslag.

SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Kammaren biföll utskottets förslag.

§ 14  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Skrivelse

2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående propositioner och skrivelse skulle förlängas till och med onsdagen den 23september.

§ 15  Anmälan om fråga för skriftligt svar

Följande fråga för skriftligt svar hade framställts:

den 29 juni

2019/20:1690 Märkning av matvaror med hög salthalt

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

§ 16  Anmälan om skriftligt svar på fråga

Skriftligt svar på följande fråga hade kommit in:

den 29 juni

2019/20:1620 Lika möjligheter till antagning till högre utbildning

av Lars Püss (M)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

§ 17  Kammaren åtskildes kl. 11.04.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

Vid protokollet

ANN LARSSON

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Anmälan om ny riksdagsledamot

§2Anmälan om ersättare för statsråd

§3Anmälan om ersättare

§4Avsägelser

§5Anmälan om kompletteringsval

§6Anmälan om gruppledare för partigrupp

§7Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

§8Meddelande om partiledardebatt

§9Anmälan om subsidiaritetsprövning

§10Ärende för hänvisning till utskott

§11Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28

(Beslut fattades under § 13.)

§12Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26

(Beslut fattades under § 13.)

§13Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde

SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

§14Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§15Anmälan om fråga för skriftligt svar

§16Anmälan om skriftligt svar på fråga

§17Kammaren åtskildes kl.11.04.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.