Protokoll 2019/20:5 Tisdagen den 17 september

Riksdagens protokoll 2019/20:5

§ 1  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 september kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:1 för torsdagen den 12 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utbildningsutskottet.

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2019) 620 till arbetsmarknadsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 7 november.

Svar på interpellationer

§ 4  Svar på interpellation 2018/19:311 om ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret

Anf.  1  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S):

Fru talman! Alexandra Anstrell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida