Protokoll 2019/20:51 Fredagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2019/20:51

§ 1  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2019:37 Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:3447 och 3448 till skatteutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets betänkande

2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Näringsutskottets betänkande

2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Jämställdhet och nyanlända
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.