Protokoll 2019/20:98 Onsdagen den 1 april

Riksdagens protokoll 2019/20:98

§ 1  Val av chefsjustitieombudsman

Val av chefsjustitieombudsman företogs.

Följande skrivelse hade kommit in från konstitutionsutskottet:

Till riksdagen

Den tiden för vilken Elisabeth Rynning är vald att vara chefsjustitieombudsman upphör med utgången av år 2020.

Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval.

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 juni 2020 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till chefsjustitieombudsman omväljer Elisabeth Rynning.

Stockholm den 24 mars 2020

På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström

Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag och utsåg därmed för tiden från och med den 1 juni 2020 till dess nytt val genomförts under fjärde året därefter till

chefsjustitieombudsman

Elisabeth
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.