§ 1  Inledning

Anf.  1  TALMANNEN:

Ärade ledamöter, här i kammaren och runt om i Sverige! Varmt välkomna tillbaka till riksdagen och ett nytt arbetsår! Jag hoppas att ni trots de speciella omständigheterna har haft en fin sommar och att ni kunnat samla kraft inför hösten.

Riksdagsarbetet, liksom allt annat i samhället, präglades under våren av coronapandemin, med färre ledamöter på plats vid votering, ändrade arbetssätt för utskotten och ett större digitalt fokus. Men ärenden har beretts och debatterats, beslut har fattats och regeringsmakten har granskats.

Inledning

Min ambition har varit att riksdagen ska kunna fullgöra sina uppgifter trots de svåra omständigheterna, och detta är en ambition som jag vet att ni delar. Jag tycker att vi under den här våren har visat både svenska folket och omvärlden att riksdagen har fortsatt att fungera. Vi har visat att våra demokratiska institutioner står starka även i kris. Min förhoppning är att svenska folket känner att de kan lita på att riksdagen och dess ledamöter alltid är redo att göra sin plikt.

Denna vår – en vår som ingen annan – avslutades här i kammaren med en minnesceremoni för pandemins offer. Vi ville hedra minnet av dem som avlidit och uttrycka vår medkänsla med dem som drabbats på andra sätt. Jag tyckte att det var viktigt att stanna upp och minnas allt vi har förlorat och alla vi har förlorat. Även om smittspridningen dämpats under sommaren är det sedan i juni ytterligare personer som har avlidit och ytterligare personer som på olika andra sätt har drabbats. Mina tankar går även i dag till dem som mist livet, till dem som har mist en anhörig eller en vän och till dem som har blivit arbetslösa eller känner oro för framtiden av andra skäl.

Jag och alla vi i riksdagen vänder oss också med tacksamhet till den hårt ansatta vårdpersonalen och andra yrkesgrupper som heroiskt har kämpat under pandemin och som fortsätter att kämpa.

Nu när sommaren övergår i höst längtar vi alla till den dag när livet och arbetet kan återgå till mer normala former. Tyvärr har den dagen ännu inte kommit. Situationen vad gäller smittspridningen har förbättrats i vårt land, men krisen är inte över. Vi måste fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Därför är ni färre än vanligt som sitter här i kammaren vid detta sammanträde, som just i år inte innehåller ett egentligt upprop. En lista med alla 349 ledamöter som är i tjänst under riksdagsåret kommer att anmälas strax och bifogas till protokollet. Enligt riksdagsordningen är det möjligt att göra så i stället för att hålla upprop de år då riksdagen inte återsamlas efter ett val.

Därför – på grund av pandemin – har också riksmötets öppnande behövt anordnas under speciella former. Det är en utmaning att genomföra öppnandet under högtidliga former och med respekt för traditionen samtidigt som vi strävar efter att minska risken för smittspridning. Enligt en överenskommelse mellan partiernas gruppledare kommer 190 ledamöter att närvara vid öppnandet. Att gruppledarna enades om just den siffran beror, som ni vet, på de beslut som ska fattas senare under eftermiddagen. Förslagen kräver i vissa fall stöd av en kvalificerad majoritet för att bifallas, och det innebär bland annat att minst 175 ledamöter måste rösta ja. För att besluten säkert ska kunna fattas har gruppledarna också enats om en säkerhetsmarginal i form av 15 extra ledamöter.

Inledning

Det är beklagligt att inte alla ledamöter kan delta denna mycket speciella dag. Jag hoppas dock att även ni som följer med digitalt får känna något av den feststämning och högtidlighet som dagen innebär.

Ambitionen har varit att alla delar och moment som brukar ingå ska finnas med även i år, så långt det är möjligt, men i nedskalad eller på annat sätt anpassad form. Hans Majestät Konungen kommer på min begäran att förklara riksmötet öppnat, och statsministern kommer att avge sin reger­ingsförklaring. Antalet gäster är mycket mindre än vanligt, och enstaka personer får representera det som ett vanligt år är en hel gästkategori med många deltagare, till exempel ambassadörerna.

Men å andra sidan händer det mer än vanligt digitalt. Förutom att själva öppnandet sänds som vanligt på riksdagens webbplats och av SVT kommer ett särskilt program med gäster och intervjuer om riksmötets öppnande att sändas live på riksdagens webbplats klockan 15. Festkonserten, som vanligen hålls i Konserthuset på kvällen, har i år – i förkortad form – förinspelats i Andrakammarsalen utan publik och sänds på webbplatsen kl.15.30. Det blir en fin musikalisk upplevelse, om än i digital form. Sedan är det en musikalisk dilettant som talmannen som introducerar musikstyckena på ett säkerligen inte alls kompetent sätt, men det ber jag att ni bortser från.

En nyhet under riksmötets öppnande från och med i år är att riksdagsdirektören kommer att gå med i processionen under intåget i kammaren. Det har jag beslutat, efter samråd med talmanspresidiet, för att på ett symboliskt plan markera att Riksdagsförvaltningen är en viktig del av riksdagen. I år kommer både talmanspresidiet och riksdagsdirektören att gå direkt upp på podiet, men ett vanligt år kommer direktören att inta kammarsekreterarens plats samtidigt som talmanspresidiet äntrar podiet.

Ärade ledamöter! På grund av pandemin måste riksdagsarbetet fortsatt anpassas under hösten. Gruppledarna har enats om att förlänga överenskommelsen om att enbart 55 ledamöter ska delta i voteringar fram till jul­uppehållet.

En del i vårt land har uppfattat detta som att bara 55 ledamöter är aktiva och arbetar i riksdagen, men ni och jag vet förstås att det är alldeles fel. Rekommendationen att alla som kan ska arbeta hemifrån bör fortsatt beak­tas även av riksdagens ledamöter och av Riksdagsförvaltningens anställda. Därför är alla riksdagens ledamöter i tjänst och arbetar i utskott, partigrupper, utredningar och många andra sammanhang, men även i höst i hög grad på distans.

Det kommer att fortsätta att vara möjligt att delta digitalt i utskottssammanträden, i enlighet med det beslut som kammaren fattade i juni, men det kommer nu också att bli möjligt för utskotten och EU-nämnden att sammanträda fysiskt med i princip alla ledamöter närvarande. Vissa särskilda lokaler kommer att användas, där det är möjligt att hålla den distans som krävs.

Inledning

Vi har alla fått vänja oss vid digitala möten, men naturligtvis blir det inte samma sak som att mötas fysiskt. Samtalen blir inte lika dynamiska och nyansrika. Jag är därför glad att vi har hittat en lösning som gör att utskotten, om de så önskar, kan mötas med flertalet ledamöter fysiskt på plats.

Även om vår digitala kompetens har höjts betydligt och mötena – i alla fall så småningom under våren – har fungerat över förväntan finns det fortfarande utmaningar. Behovet av flexibla och tillförlitliga verktyg för distansarbete har ökat och förändrats. Riksdagsförvaltningen arbetar sedan i våras fokuserat såväl på att utveckla befintliga lösningar som på nya funk­tioner för att möta nya behov.

Ett exempel på en funktion som tillkommit är att man i vissa sessionssalar nu har möjlighet att delta i möten på distans samtidigt som andra ledamöter befinner sig på plats i salen. En utbyggnad av antalet konferensrum med möjlighet till videomöten – så kallade Skyperum – har också påbörjats, och de två första nya rummen är så gott som färdigställda.

Under hösten fortgår detta intensiva arbete. Exempelvis kommer ytterligare ett antal salar, med plats för fler fysiska deltagare, att utrustas så att mötesdeltagare ska kunna koppla upp sig digitalt. Andra aktiviteter är under utredning. Inriktningen är dock klar – det här är ett område med högt fokus och hög prioritet för Riksdagsförvaltningen.

Ärade ledamöter! Det har kanske börjat att bli något av en tradition att talmannen vid det här tillfället levererar ett antal pekpinnar – eller, apropå talmansrundorna, kanske snarare moralkakor. Oavsett detta kommer här några uppmaningar och saker som jag skulle vilja be er att tänka på under det kommande riksmötet.

För det första vill jag, på tal om digitala möten, framhålla vikten av vårdad klädsel även vid dessa. Eller är jag kanske inte rätt man att kräva detta efter att ha deltagit i ett digitalt talmansmöte med kavaj och skjorta på överkroppen men barfota och i shorts därutöver? Jag tror att vi lämnar den punkten!

Låt mig i stället, skämt åsido, först påminna dem av er som skriver anföranden digitalt om att per e-post skicka in anförandena i förväg till våra protokollsnotarier. Det är en relativt enkel åtgärd för er, men den sparar mycket arbete för dem.

Vidare vill jag inför allmänna motionstiden peka på vikten av tydliga yrkanden och tydliga motiveringar i alla motioner.

Det förekommer nämligen att yrkanden eller motiveringar är otydliga eller bristfälliga. En motion ska kunna ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Därför är det viktigt att den innehåller tydliga yrkanden om vilka åtgärder motionären vill att regeringen ska vidta. Det är också viktigt att motionen innehåller en tydlig motivering till varje yrkande. Om det finns flera yrkanden i samma motion ska man kunna utläsa i texten vilken del av motiveringen som hör till vilket yrkande. Det här kan man läsa mer om på intranätet. Där går det också att boka särskilda utbildningar vad gäller tekniken kring motionsskrivning.

Låt mig också nämna en fråga med koppling till pandemin. Jag har redan fått enstaka frågor från ledamöter om min och riksdagens syn på utrikes tjänsteresor under hösten. Jag antar att fler kommer att fundera över detta framöver. Låt mig därför säga så här:

Inledning

Riksdagen har inte formulerat några ytterligare bedömningar eller rekommendationer utöver UD:s reserekommendationer. UD avråder, som ni vet, från icke nödvändiga resor till en lång rad länder, men som jag ser det utesluter inte det att riksdagens ledamöter gör tjänsteresor som bedöms vara politiskt angelägna till dessa länder. Jag skulle därför på ett allmänt plan anbefalla eftertanke och återhållsamhet, men om en ledamot bedömer att en viss resa är mycket angelägen vore det fel av riksdagen som institu­tion att överpröva den bedömningen. Jag har fullt förtroende för varje ledamots omdöme men uppmanar förstås alla att vara försiktiga och att noga undersöka förutsättningarna för dels själva resan, dels förutsättningarna på plats på resmålet. Det kan också finnas skäl att undersöka om UD:s reserekommendationer påverkar giltigheten hos olika försäkringar.

Ärade ledamöter! Liksom alltid är riksmötets öppnande startpunkten för någonting nytt, och i pånyttfödelsen ligger alltid hoppet.

Jag vill därför avsluta med en bit av dikten Om hösten av Edith Södergran. Den skildrar på ett fint sätt vemodet i att sommaren är slut, men också hoppet i att allt ändå går vidare.

Nu är det höst och de gyllene fåglarna
flyga alla hem över djupblå vatten;
på stranden sitter jag och stirrar i det
granna glittret
och avskedet susar genom grenarna.
Avskedet är stort, skilsmässan förestående
men återseendet är visst.

Jag är väldigt glad att se er alla här, och jag vet att ni alla nu är redo för en intensiv och produktiv höst.

Låt mig önska er en fin dag i dag och ett fint riksmöte! På återseende här i kammaren klockan 14.

(Applåder)

§ 2  Anmälan om riksdagsledamöter vid riksmötets inledande

Talmannen anmälde att kammaren vid riksmötets inledande hade följande sammansättning:

Stockholms kommun

4Lars Jilmstad (M)

5Mattias Vepsä (S)

[ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S)]

6Thomas Hammarberg (S)


7Margareta Cederfelt (M)

8Ulf Kristersson (M)

9Fredrik Malm (L)

10Pernilla Stålhammar (MP)

[ersättare för statsrådet Per Bolund (MP)]

11Johan Forssell (M)

12Jens Holm (V)

13Désirée Pethrus (KD)

14Mats Berglund (MP)

[ersättare för Maria Ferm (MP)]

15Jessica Rosencrantz (M)

16Teres Lindberg (S)

17Ali Esbati (V)

18Johan Hedin (C)

19Karin Rågsjö (V)

20Johanna Jönsson (C)

21Nooshi Dadgostar (V)

22Lawen Redar (S)

23Anders Österberg (S)

24Gulan Avci (L)

25Dag Larsson (S)

26Kristina Axén Olin (M)

27Lorentz Tovatt (MP)

[ersättare för miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)]

28Martin Ådahl (C)

29Katja Nyberg (SD)

30Sultan Kayhan (S)

31Annika Strandhäll (S)

32Arin Karapet (M)

33Henrik Vinge (SD)

34Yasmine Eriksson (SD)

35Joar Forssell (L)

Stockholms län

3[Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)]

36Barbro Westerholm (L)

37Karin Enström (M)

38Markus Selin (S)

[ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S)]

39Amanda Palmstierna (MP)

40Nina Lundström (L)

41Per Lodenius (C)

42Abraham Halef (S)

[ersättare för näringsminister Ibrahim Baylan (S)]

43Fredrik Schulte (M)

44Amineh Kakabaveh (-)

45Ingela Nylund Watz (S)

46Robert Halef (KD)

47Julia Kronlid (SD)


48Hanif Bali (M)

49Jakob Forssmed (KD)

50Malin Danielsson (L)

51Maria Stockhaus (M)

52Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

[ersättare för finansminister Magdalena Andersson (S)]

53Leif Nysmed (S)

54Magdalena Schröder (M)

55Åsa Westlund (S)

56Niklas Wykman (M)

57Martin Kinnunen (SD)

58Alexandra Völker (S)

59Ida Drougge (M)

60Robert Stenkvist (SD)

61Serkan Köse (S)

62Mathias Tegnér (S)

63Erik Ottoson (M)

64Alexandra Anstrell (M)

65Kjell Jansson (M)

66Mikael Strandman (SD)

67Bo Broman (SD)

68Anna Vikström (S)

69Annika Hirvonen Falk (MP)

70Lorena Delgado Varas (V)

71Karolina Skog (MP)

72Camilla Brodin (KD)

73Alireza Akhondi (C)

74Ida Gabrielsson (V)

75Ludvig Aspling (SD)

76Josefin Malmqvist (M)

77Fredrik Lindahl (SD)

Uppsala län

78Mikael Oscarsson (KD)

79Solveig Zander (C)

80Pyry Niemi (S)

81Jessika Roswall (M)

82Marta Obminska (M)

83Inga-Lill Sjöblom (S)

[ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S)]

84Monika Lövgren (SD)

[ersättare för David Perez (SD)]

85Sanne Lennström (S)

86Ilona Szatmari Waldau (V)

87Maria Gardfjell (MP)

88Marlene Burwick (S)

89Lina Nordquist (L)

90Michael Rubbestad (SD)


Södermanlands län

2[Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V)]

91Fredrik Olovsson (S)

92Caroline Helmersson Olsson (S)

93Hans Ekström (S)

94Lotta Finstorp (M)

95Adam Marttinen (SD)

96Ann-Sofie Lifvenhage (M)

97Roger Richthoff (SD)

98Pia Steensland (KD)

99Martina Johansson (C)

Östergötlands län

100Johan Löfstrand (S)

101Betty Malmberg (M)

102John Widegren (M)

[ersättare för talman Andreas Norlén (M)]

103Johan Andersson (S)

104Markus Wiechel (SD)

105Magnus Oscarsson (KD)

106Mattias Ottosson (S)

107Linda Westerlund Snecker (V)

108Teresa Carvalho (S)

109Eva Lindh (S)

110Jörgen Grubb (SD)

111Juno Blom (L)

112Jonas Andersson i Linköping (SD)

113Rebecka Le Moine (MP)

114Magnus Ek (C)

115John Weinerhall (M)

Jönköpings län

116Helena Bouveng (M)

117Annie Lööf (C)

118Emma Carlsson Löfdahl (-)

119Diana Laitinen Carlsson (S)

120Jimmie Åkesson (SD)

121Andreas Carlson (KD)

122Mats Green (M)

123Johanna Haraldsson (S)

124Emma Hult (MP)

125Carina Ödebrink (S)

126Acko Ankarberg Johansson (KD)

127Ciczie Weidby (V)

128Angelica Lundberg (SD)


Kronobergs län

129Per Schöldberg (C)

130ClasGöran Carlsson (S)

[ersättare för infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)]

131Katarina Brännström (M)

132Sven-Olof Sällström (SD)

133Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

134Monica Haider (S)

Kalmar län

135Anders Åkesson (C)

136Jan R Andersson (M)

137Björn Petersson (S)

[ersättare för socialminister Lena Hallengren (S)]

138Mattias Bäckström Johansson (SD)

139Laila Naraghi (S)

140Anne Oskarsson (SD)

141Nermina Mizimovic (S)

[ersättare för Tomas Kronståhl (S)]

142Gudrun Brunegård (KD)

Gotlands län

143Hanna Westerén (S)

144Lars Thomsson (C)

Blekinge län

145Annicka Engblom (M)

146Richard Jomshof (SD)

147Magnus Manhammar (S)

148Angelika Bengtsson (SD)

149Heléne Björklund (S)

Malmö kommun

150Hillevi Larsson (S)

151Allan Widman (L)

152Tobias Billström (M)

153Per Ramhorn (SD)

154Johanna Öfverbeck (MP)

[ersättare för Rasmus Ling (MP)]

155Jamal El-Haj (S)

156Momodou Malcolm Jallow (V)

157Joakim Sandell (S)

158Niels Paarup-Petersen (C)

159Sara Gille (SD)

160Noria Manouchi (M)

Skåne läns västra

161Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

162Carina Ståhl Herrstedt (SD)

163Tina Acketoft (L)

164Niklas Karlsson (S)

165Lena Emilsson (S)

[ersättare för Yasmine Bladelius (S)]

166Michael Anefur (KD)

167Ulrika Heindorff (M)

168Linda Lindberg (SD)

169Ola Möller (S)

170Jonny Cato (C)

171Ebba Hermansson (SD)

Skåne läns södra

172Elin Gustafsson (S)

[ersättare för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)]

173Anders Hansson (M)

174Boriana Åberg (M)

175Rikard Larsson (S)

176Jennie Åfeldt (SD)

177Sofia Damm (KD)

178Mats Persson (L)

179Stina Larsson (C)

[ersättare för Kristina Yngwe (C)]

180Marianne Pettersson (S)

181Lars Andersson (SD)

182Hanna Gunnarsson (V)

183Emma Berginger (MP)

184Clara Aranda (SD)

185Louise Meijer (M)

Skåne läns norra och östra

186Tuve Skånberg (KD)

187Christer Nylander (L)

188Hans Wallmark (M)

189Annelie Karlsson (S)

190Björn Söder (SD)

191Per-Arne Håkansson (S)

192Christina Östberg (SD)

193Mikael Eskilandersson (SD)

194Maria Malmer Stenergard (M)

195Anna Wallentheim (S)

196Sofia Nilsson (C)


Hallands län

197Hans Hoff (S)

198Sara Heikkinen Breitholtz (S)

[ersättare för statsrådet Jennie Nilsson (S)]

199Ola Johansson (C)

200Adnan Dibrani (S)

201Bengt Eliasson (L)

202Helena Antoni (M)

203Larry Söder (KD)

204Lars Püss (M)

205Elisabeth Falkhaven (MP)

206Staffan Eklöf (SD)

207Ulrika Jörgensen (M)

208Eric Westroth (SD)

209Jon Thorbjörnson (V)

Göteborgs kommun

210Gunilla Carlsson (S)

211Hans Rothenberg (M)

212Lars Hjälmered (M)

213Mattias Jonsson (S)

214Rickard Nordin (C)

215Anna Johansson (S)

216Maj Karlsson (V)

217Johan Büser (S)

218Robert Hannah (L)

219Dennis Dioukarev (SD)

220Yasmine Posio (V)

221Anna Sibinska (MP)

222Marie-Louise Hänel Sandström (M)

223Maria Nilsson (L)

224Alexander Christiansson (SD)

225David Josefsson (M)

226Hampus Hagman (KD)

227Leila Ali-Elmi (MP)

228Tony Haddou (V)

Västra Götalands läns västra

229Annika Qarlsson (C)

230Kenneth G Forslund (S)

231Roland Utbult (KD)

232Ellen Juntti (M)

233Camilla Waltersson Grönvall (M)

234Janine Alm Ericson (MP)

235Aron Emilsson (SD)

236Helena Gellerman (L)

237Charlotte Quensel (SD)

238Sofia Westergren (M)

239Joakim Järrebring (S)

240Jessica Wetterling (V)

241Aylin Fazelian (S)

Västra Götalands läns norra

242Jörgen Hellman (S)

243Johan Hultberg (M)

244Magnus Jacobsson (KD)

245Paula Holmqvist (S)

246Jimmy Ståhl (SD)

247Fredrik Christensson (C)

248Mats Wiking (S)

249Ann-Sofie Alm (M)

250Matheus Enholm (SD)

251Elin Segerlind (V)

Västra Götalands läns södra

252Ann-Christin Ahlberg (S)

253Jan Ericson (M)

254Cecilie Tenfjord Toftby (M)

255Petter Löberg (S)

256Patrik Jönsson (SD)

257Ingemar Kihlström (KD)

258Caroline Nordengrip (SD)

259Mikael Larsson (C)

Västra Götalands läns östra

260Carina Ohlsson (S)

261Cecilia Widegren (M)

262Patrik Björck (S)

263Ulrika Heie (C)

264Sten Bergheden (M)

265Josef Fransson (SD)

266Erik Ezelius (S)

267Jessica Thunander (V)

268Ebba Busch (KD)

269Tobias Andersson (SD)

Värmlands län

270Lars Mejern Larsson (S)

271Gunilla Svantorp (S)

272Patrick Reslow (SD)

273Daniel Bäckström (C)

274Runar Filper (SD)

275Mikael Dahlqvist (S)

276Håkan Svenneling (V)

277Pål Jonson (M)

278Marléne Lund Kopparklint (M)

279Kjell-Arne Ottosson (KD)

280Arman Teimouri (L)

Örebro län

281Johan Pehrson (L)

282Daniel Andersson (S)

[ersättare för statsrådet Matilda Ernkrans (S)]

283Elisabeth Svantesson (M)

284Mia Sydow Mölleby (V)

285Camilla Hansén (MP)

286David Lång (SD)

287Lotta Olsson (M)

288Per Söderlund (SD)

289Helena Vilhelmsson (C)

290Hans Eklind (KD)

291Denis Begic (S)

292Lena Rådström Baastad (S)

Västmanlands län

293Pia Nilsson (S)

294Olle Thorell (S)

295Mikael Damsgaard (M)

296Roger Haddad (L)

297Åsa Coenraads (M)

298Oscar Sjöstedt (SD)

299Åsa Eriksson (S)

300Vasiliki Tsouplaki (V)

301Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Dalarnas län

302Roza Güclü Hedin (S)

[ersättare för försvarsminister Peter Hultqvist (S)]

303Malin Höglund (M)

[ersättare för Carl-Oskar Bohlin (M)]

304Ann-Britt Åsebol (M)

305Maria Strömkvist (S)

306Magnus Persson (SD)

307Daniel Riazat (V)

308Patrik Engström (S)

309Peter Helander (C)

310Lars Adaktusson (KD)

311Mats Nordberg (SD)

Gävleborgs län

1[Förste vice talman Åsa Lindestam (S)]

312Ulla Andersson (V)

313Anders W Jonsson (C)

314Elin Lundgren (S)

315Lars Beckman (M)

316Roger Hedlund (SD)

317Patrik Lundqvist (S)

318Thomas Morell (SD)

319Viktor Wärnick (M)

Västernorrlands län

320Ingemar Nilsson (S)

321Kristina Nilsson (S)

322Christina Höj Larsen (V)

323Johnny Skalin (SD)

324Emil Källström (C)

325Jasenko Omanovic (S)

[ersättare för statsminister Stefan Löfven (S)]

326Jörgen Berglund (M)

327Malin Larsson (S)

Jämtlands län

328Per Åsling (C)

329Saila Quicklund (M)

330Anna-Caren Sätherberg (S)

331Kalle Olsson (S)

332Cassandra Sundin (SD)

Västerbottens län

333Helén Pettersson (S)

334Jonas Sjöstedt (V)

335Isak From (S)

336Helena Lindahl (C)

337Edward Riedl (M)

338Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

339Björn Wiechel (S)

340Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

341Åsa Karlsson (S)

Norrbottens län

342Fredrik Lundh Sammeli (S)

343Linus Sköld (S)

344Birger Lahti (V)

345Emilia Töyrä (S)

346Ida Karkiainen (S)

347Eric Palmqvist (SD)

348Mattias Karlsson i Luleå (M)

349Linda Modig (C)

§ 3  Avsägelse

Talmannen meddelade att Hanif Bali (M) avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet, i utrikesutskottet och i försvarsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 4  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10september kl.14.00.

§ 5  Meddelande om särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten

Talmannen meddelade att på begäran av Liberalernas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om den organiserade gängkriminaliteten anordnas onsdagen den 16september kl.10.30.

Från regeringen skulle statsrådet Mikael Damberg (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Begäran om särskild debatt

Verkligheten talar sitt tydliga språk. Mellan januari och juli detta år har det skett 194 skjutningar som lämnat 65 skadade och 22 avlidna.

För ett år sedan sköts en mamma med sitt barn i famnen till döds. Denna sommar var det en ung flicka som sköts ihjäl när hon rastade sin hund. Det är fruktansvärda exempel på när oskyldiga drabbas när gängkriminella utför sina våldsdåd. Att rusta Sverige för det brutala våld som breder ut sig har dröjt alldeles för länge. Det krävs tydlighet och långsiktighet för att sätta stopp för gängen.

Gängvåldet är ett hot mot hela rättssamhället. Så sent som denna vecka rapporterar media om att ett kriminellt gäng upprättat egna vägspärrar i Göteborg. Detta är en företeelse som måste mötas med kraftfulla reaktio­ner från samhället.

Polisen har år efter år tagit fram rapporter på utsatta och särskilt utsatta områden. Det handlar om områden där kriminella har en sådan påverkan att effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situatio­nen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Enligt den senaste analysen finns det 22 särskilt utsatta områden i Sverige.

Sverige ska vara ett fredligt och tryggt land. Att rusta Sverige för det brutala våld som breder ut sig har dröjt alldeles för länge. De organiserade gängen rekryterar systematiskt och cyniskt unga personer för att utföra brutala brott. Grogrunden för denna rekrytering måste motverkas.

Det har nu gått över ett år sedan regeringen presenterade sin lista på 33punkter för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Liberalerna stod bakom ett flertal av dessa punkter men menade att de inte alls räckte för att på riktigt stoppa gängen.

De kriminella gängen ska pressas tillbaka, steg för steg. Förhärdade våldsbrottslingar ska inte finna någon ro tills de har lagförts. Unga i riskzon för rekrytering måste fångas upp så tidigt som möjligt. Vi politiker har en skyldighet att ta fram konkreta åtgärder som omedelbart och kraftfullt skyddar den lagbundna friheten i Sverige.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen med organiserad gängkriminalitet som regelbundet utövar grova våldsdåd begär Liberalerna en särskild debatt i riksdagen för att varje parti ska kunna lägga fram sin analys och presentera sina förslag.

Stockholm den 27augusti 2020

Johan Pehrson (L)

Gruppledare

§ 6  Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande skulle äga rum måndagen den 21september kl.13.00.

§ 7  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM67 Översyn av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram COM(2020) 320 till utbildningsutskottet

2019/20:FPM68 Åtgärder på värdepappersmarknaden med anledning av covid-19-pandemin COM(2020)281, COM(2020)282, COM(2020)283, SWD(2020)120, COM(2020)280 till finansutskottet

§ 8  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2019/20:196 och 197 till skatteutskottet

2019/20:198 och 200 till justitieutskottet

Framställning

2019/20:RB6 till finansutskottet

§ 9  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2020/21:195 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

2019/20:201 Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Skrivelser

2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

2019/20:202 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

§ 10  Anmälan om interpellationer

Följande interpellationer hade framställts:

den 3 september

2019/20:470 Bekämpning av gängkriminaliteten

av Louise Meijer (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:471 Tredje elförbindelse till Gotland

av Lars Hjälmered (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

den 4 september

2019/20:472 Laddning av elbilar

av Jens Holm (V)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:473 Biotopskyddet och jordbruket

av Per Schöldberg (C)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:474 Tillgången till specialistsjuksköterskor

av Lotta Olsson (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

av Johan Hedin (C)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

den 7 september

2019/20:476 Planeringen för höghastighetsjärnväg

av Magnus Jacobsson (KD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:477 Allvarliga hot mot poliser

av Thomas Morell (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

§ 11  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 3 september

2019/20:2097 Beredskapslager av fryst blodplasma

av Alexandra Anstrell (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2098 Skydd mot covid-19 för flerfunktionsnedsatta

av Lars Beckman (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2099 Åtgärder mot brister vid transport av farligt gods

av Thomas Morell (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2100 Sanktioner mot Belarus

av Boriana Åberg (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2101 Brottslighetens påverkan på företagen

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2102 Användningen av mobiler av personer dömda till sluten ungdomsvård

av Boriana Åberg (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2103 Utökat blyhagelförbud

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:2104 Vidtagna åtgärder mot bidragsfusk

av Maria Malmer Stenergard (M)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2019/20:2105 Fusk med bidrag till studiecirklar

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:2106 Kostnader för frivilligt återvändande

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:2107 Den förvärrade situationen för folket i Zimbabwe

av Yasmine Posio (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

den 4 september

2019/20:2108 Smittskyddsregler för fotboll och kultur

av Saila Quicklund (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2109 Nykterhetskontroller under coronapandemin

av Helena Antoni (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)


2019/20:2110 Öppenhet i statistik

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:2111 Försäkringskassan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

av Bengt Eliasson (L)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2019/20:2112 Statsrådets uttalanden

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

den 7 september

2019/20:2113 Åtgärder mot brottsligheten

av Tobias Andersson (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2114 Statsbidrag till studieförbund med islamistkopplingar

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:2115 Vikten av kultur

av Lars Mejern Larsson (S)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:2116 Kulturbranschen – en miljardindustri

av Lars Mejern Larsson (S)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:2117 Nordstream II

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2118 Sveriges arbetslöshetssiffror jämfört med övriga EU

av Margareta Cederfelt (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2019/20:2119 Bristande trygghet i det svenska samhället

av Margareta Cederfelt (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2120 Kontroll av elbilar

av Jens Holm (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:2121 Utvecklingen i Turkiet

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2122 Trolig förgiftning av rysk oppositionspolitiker

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2123 Antisemitism i Malmö

av Magnus Jacobsson (KD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2124 Situationen på Kuba

av Désirée Pethrus (KD)

till utrikesminister Ann Linde (S)


2019/20:2125 Nämndemännens arvode och övriga villkor

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2126 Skärpta straff för rattfylleri

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2127 Skärpning av knivlagen

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2128 Ny enhet för unga hos Kriminalvården

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2129 Lönekartläggning

av Lars Beckman (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2019/20:2130 Åtgärder mot Belarus

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2131 Hantering av vårdskulden

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2132 Svensk yttrandefrihet på tillbakagång

av Markus Wiechel (SD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:2133 Begränsning av tillgång till mobil och dator på Sis-institutioner

av Ellen Juntti (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2134 Ökad tillgång till organ

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2135 Ökad tillgång till blod

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2136 Krav på ursprungsmärkning hos restauranger

av Markus Wiechel (SD)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:2137 Förbud mot kemiska stridsmedel

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:2138 Skrivelsen om internationella militära samarbeten

av Hans Wallmark (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:2139 Regeringskontakter med public service-bolagen

av Lars Beckman (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:2140 Straffrabatt för utvisningsdömda

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


2019/20:2141 Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

av Ellen Juntti (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2142 Hatbrott mot svenskar

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2143 Bristande integration och gängkriminalitet

av Ellen Juntti (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

§ 12  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 3 september

2019/20:1980 Resultatskrivelse om Unrwa

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:2000 Statligt etableringsstöd

av Amineh Kakabaveh (-)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1983 Diplomatiska relationer med länder som vägrar ta emot sina egna medborgare

av Boriana Åberg (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1984 Stölden av 52000 patroner

av Boriana Åberg (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1987 Västra Skånes behov av fungerande flygtrafik

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1999 Konsekvenser för besöksnäringen och vissa evenemang av covid-19

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2008 Ordningslagen och kulturekosystemets överlevnad

av Viktor Wärnick (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2029 Nya regler för sammankomster med anledning av pandemin

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1986 Undantag från förmånsbeskattning

av Helena Bouveng (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1988 Nationellt samordnad datainsamling för hälso- och sjukvården

av Lotta Olsson (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1992 En fossilfri elproduktion som värnar Sydsveriges tillväxt

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1989 Återbetalningar av företagsstöd

av Lotta Olsson (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1993 Skeppsvrak och ägarlösa båtar

av Johan Hultberg (M)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:1991 Andelen behöriga lärare i skolan

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1996 Det nationella arbetet mot livmoderhalscancer

av Clara Aranda (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:2003 Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

av Jörgen Berglund (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:2005 Svenska biståndets samarbete med statliga aktörer

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1995 Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:1994 Förutsättningarna för hästnäringen

av Angelika Bengtsson (SD)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:2002 Färre värnpliktiga till Försvarsmakten

av Jörgen Berglund (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:1997 Statsrådets uttalanden

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2004 Nedläggningen av sågverket i Östavall

av Jörgen Berglund (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

den 4 september

2019/20:2007 EU:s förhållningssätt till Kuba

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2047 Uppföljning av EU-Kubaavtalet

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2006 Skattebetalarnas insyn i företagsstöd

av Åsa Eriksson (S)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

den 7 september

2019/20:2011 Kompetensutvisningar

av Betty Malmberg (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2010 Forskningsinfrastruktur

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2019/20:2014 Försenat beslut om avskaffat krav på danstillstånd

av Lars Hjälmered (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:2009 Kulturskoleklivet

av Vasiliki Tsouplaki (V)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2019/20:2015 Enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga coronakrisen

av Lars Hjälmered (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:2012 Förslag för landsbygden

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:2019 Inlösen av fastigheter

av Mikael Larsson (C)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:2024 Stöd till ambulerande tivolin

av Lars Beckman (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:2025 Statsbidrag via Folkbildningsrådet

av Björn Söder (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:2026 Folkbildningsstöd till Muslimska brödraskapet

av Markus Wiechel (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:2016 Nyttjandet av möjligheten till hyressänkning för företag drabbade av coronakrisen

av Lars Hjälmered (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:2023 Stängda gränser mot Åland

av Per Lodenius (C)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:2017 Bekämpning av ogräset stånds

av Mikael Larsson (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:2022 Skenäsleden

av Magnus Ek (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:2018 Skogsbilvägar och virkesupplag

av Mikael Larsson (C)

till statsrådet Anders Ygeman (S)


2019/20:2021 Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning

av Jörgen Berglund (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:1967 Verkställande av utvisningar av brottsdömda

av Björn Söder (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1974 Utvisningar

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1982 Verkställande av brottslingars utvisningsdomar

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 11.14.

Sammanträdet leddes av talmannen.

Vid protokollet

INGVAR MATTSON

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Inledning

Anf.1TALMANNEN

§2Anmälan om riksdagsledamöter vid riksmötets inledande

§3Avsägelse

§4Meddelande om frågestund

§5Meddelande om särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten

§6Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

§7Anmälan om faktapromemorior

§8Ärenden för hänvisning till utskott

§9Bordläggning

§10Anmälan om interpellationer

§11Anmälan om frågor för skriftliga svar

§12Anmälan om skriftliga svar på frågor

§13Kammaren åtskildes kl.11.14.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020