Protokoll 2020/21:48 Måndagen den 7 december

Riksdagens protokoll 2020/21:48

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 10 december kl. 14.00.

§ 2  Granskningsbetänkande hösten 2020

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU10

Granskningsbetänkande hösten 2020

föredrogs.

Inledning och administrativt inriktad granskning (kapitel 1)

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Fru talman! I mer än 200 år har riksdagens konstitutionsutskott granskat att regeringen och statsråden i sin ämbetsutövning har följt grundlagarna och andra lagar och regler som styr regeringsarbetet.

Gransknings-betänkande
hösten 2020

Inledning och administrativt inriktad granskning (kapitel 1)

Konstitutionsutskottets ledamöter är alla folkvalda och tillhör olika politiska partier, men granskningen är formell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.