Protokoll 2021/22:12 Onsdagen den 29 september

Riksdagens protokoll 2021/22:12

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 september justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Ida Karkiainen (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att följande skrivelse hade kommit in från konstitutionsutskottet:

Till riksdagen

Riksdagen väljer för valperioden riksdagens råd för Riksrevisionen som enligt 13 kap. 8 § riksdagsordningen består av en riksdagsledamot från varje partigupp som avses i 3 kap. 5 § riksdagordningen samt supple­anter. Val bereds av konstitutionsutskottet och finansutskottet (tilläggs­bestämmelse 13.8.1).

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt, under förutsättning att kam­maren entledigat Ida
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.