Protokoll 2021/22:120 Måndagen den 30 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:120

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:120

Måndagen den 30 maj

Kl.  10.00–18.27

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5 och 6 maj justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 2 juni kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:509

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:509 Uppföljningsmodell för att kvalitetssäkra polisens arbete

av Katja Nyberg (SD)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.