Protokoll 2021/22:123 Torsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:123

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:123

Torsdagen den 2 juni

Kl.  12.00–16.54

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 maj justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:33 för tisdagen den 31 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:512

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:512 Höjd pension  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.