Protokoll 2021/22:55 Onsdagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2021/22:55

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Per Ramhorn (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet och

att Clara Aranda (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i social­utskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Clara Aranda som ledamot i socialutskottet och Per Ramhorn som suppleant i socialutskottet.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i socialutskottet

Clara Aranda (SD)

suppleant i socialutskottet

Per Ramhorn (SD)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:213

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:213 En godtagbar postservice

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.