Protokoll 2022/23:42 Måndagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2022/23:42

§ 1  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Näringsutskottets betänkande

2022/23:NU7 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Utrikesutskottets betänkande

2022/23:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2022/23:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

2022/23:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2022/23:NU10 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

Utbildningsutskottets betänkande

2022/23:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Jämställdhet och ny-anlända invandrares etablering

§ 2  Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.