Riksdagens protokoll 2008/09:66 Måndagen den 9 februari

Riksdagens protokoll 2008/09:66

Riksdagens protokoll
2008/09:66
Måndagen den 9 februari
Kl. 15:00 - 15:05

1 § Justering av protokoll

 
Justerades protokollen för den 27–29 januari. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 
Talmannen meddelade  
att Anneli Särnblad (s) återtagit sin plats i riksdagen från och med söndagen den 1 februari varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hans Unander,  
att Maryam Yazdanfar (s) återtagit sin plats i riksdagen från och med måndagen den 2 februari varigenom uppdraget som ersättare upphört för Jan Emanuel Johansson och 
att Roger Tiefensee (c) återtagit sin plats i riksdagen från och med måndagen den 2 februari varigenom uppdraget som ersättare upphört för Christina Andersson. 

3 § Avsägelser

 
Talmannen meddelade  
att Eva Bengtson Skogsberg (m) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet,  
att Andreas Norlén (m) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet,  
att Rosita Runegrund (kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet,  
att Dan Kihlström (kd) avsagt sig uppdragen som suppleant i civilutskottet och socialutskottet,  
att Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet,  
att Désirée Pethrus Engström (kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet och 
att Inger Davidson (kd) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. 
 
Kammaren biföll dessa avsägelser. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

 
Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Andreas Norlén som ledamot i konstitutionsutskottet och Eva Bengtson Skogsberg som ledamot i civilutskottet.  
Talmannen meddelade vidare att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Kjell Eldensjö som ledamot i försvarsutskottet, Ingvar Svensson som suppleant i civilutskottet, Dan Kihlström som suppleant i utrikesutskottet, Irene Oskarsson som suppelant i försvarsutskottet, Emma Henriksson som suppleant i socialförsäkringsutskottet, Lars-Axel Nordell som suppleant i socialutskottet och kulturutskottet samt Eva Johnsson som suppleant i näringsutskottet. 
 
Talmannen förklarade valda till 
 
ledamot i konstitutionsutskottet  
Andreas Norlén (m) 
 
ledamot i civilutskottet  
Eva Bengtson Skogsberg (m) 
 
ledamot i försvarsutskottet  
Kjell Eldensjö (kd) 
 
suppleant i civilutskottet  
Ingvar Svensson (kd) 
 
suppelant i utrikesutskottet  
Dan Kihlström (kd) 
 
suppleant i försvarsutskottet  
Irene Oskarsson (kd) 
 
suppleant i socialförsäkringsutskottet  
Emma Henriksson (kd) 
 
suppleant i socialutskottet  
Lars-Axel Nordell (kd) 
 
suppleant i kulturutskottet  
Lars-Axel Nordell (kd) 
 
suppleant i näringsutskottet  
Eva Johnsson (kd) 

5 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

 
Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Inger Davidson som särskild företrädare för partigrupp. 

6 § Meddelande om särskilda debatter

 
Talmannen meddelade  
att en särskild debatt om Föräkringskassan skulle äga rum onsdagen den 11 februari kl. 9.00,  
att en särskild debatt om försvarspolitiken skulle äga rum måndagen den 23 februari kl. 13.00 och 
att en särskild debatt om kommunernas ekonomi skulle äga rum fredagen den 27 februari kl. 9.00
Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

7 § Meddelande om frågestund

 
Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 12 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m). 

8 § Meddelande om frågestunder våren 2009

 
Talmannen meddelade att ett meddelande om frågestunder torsdagar kl. 14.00 våren 2009 delats ut till riksdagens ledamöter. 

9 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 
 
Interpellation 2008/09:263  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2008/09:263 Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning  
av Hans Hoff (s) 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 februari 2009. 
Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden som inte gått att ändra på. 
Stockholm den 23 januari 2009 
Finansdepartementet 
Mats Odell (kd) 
Enligt uppdrag 
Erik Nymansson  
Expeditions- och rättschef 
 
Interpellation 2008/09:264  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2008/09:264 Nystartsjobbares rättigheter  
av Luciano Astudillo (s) 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 20 februari 2009. 
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  
Stockholm den 23 januari 2009 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Sven Otto Littorin (m) 
Enligt uppdrag 
Karin Renman  
Expeditions- och rättschef 
 
Interpellation 2008/09:288  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2008/09:288 Sågverk i Norrland 
av Lars U Granberg (s) 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 27 februari 2009. 
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 
Stockholm den 3 februari 2009 
Näringsdepartementet 
Maud Olofsson (c) 
Enligt uppdrag 
Dag Ekman  
Expeditionschef 

10 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

 
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 
2008/09:FPM68 Förordning om kontrollsystem för fiskeripolitiken KOM(2008)721 till miljö- och jordbruksutskottet  
2008/09:FPM69 Järnvägsnät för konkurrenskraftiga internationella godstransporter KOM(2008)852, SEC(2008)3029 till trafikutskottet  

11 § Hänvisning av ärenden till utskott

 
Föredrogs och hänvisades 
Propositioner 
2008/09:108 till utrikesutskottet  
2008/09:113 till skatteutskottet  
 
Framställningar 
2008/09:RRS13 till socialutskottet  
2008/09:RRS15 till miljö- och jordbruksutskottet  
Redogörelser 
2008/09:RRS16 till arbetsmarknadsutskottet 
2008/09:RRS17 till finansutskottet  
2008/09:RRS18 till arbetsmarknadsutskottet 
 
Motion 
2008/09:MJ3 till miljö- och jordbruksutskottet  

12 § Bordläggning

 
Anmäldes och bordlades 
Propositioner 
2008/09:88 Ny kommissionslag 
2008/09:104 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) 
2008/09:111 Personnummer och samordningsnummer 
 
Motion 
med anledning av prop. 2008/09:106 Kredit till Island 
2008/09:Fi14 av Ulla Andersson m.fl. (v) 
 
EU-dokument 
KOM(2009)44 Grönbok Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin Bättre integrering av de transeuropeiska transportnäten för att främja den gemensamma transportpolitiken 
 
Justitieutskottets betänkande 
2008/09:JuU13 Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet 
 
Konstitutionsutskottets betänkanden 
2008/09:KU11 Kommunal demokrati 
2008/09:KU16 Regional demokrati 
 
Näringsutskottets betänkande 
2008/09:NU13 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008–2010 
 
Civilutskottets betänkande 
2008/09:CU10 Barn och föräldrar 
 
Trafikutskottets betänkande 
2008/09:TU7 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation 
 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 
2008/09:MJU9 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall 
2008/09:MJU10 Jakt och viltvård – förenklad beredning 
2008/09:MJU12 Biologisk mångfald – förenklad beredning 
 

13 § Anmälan om interpellationer

 
Anmäldes att följande interpellationer framställts 
 
den 29 januari  
 
2008/09:295 Totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda 
av Lennart Axelsson (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
 
den 30 januari  
 
2008/09:296 Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade 
av Lars Johansson (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2008/09:297 Barnfattigdom 
av Marina Pettersson (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:298 Varslen på Ericsson 
av Sylvia Lindgren (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2008/09:299 Möjligheten att hivtesta sig 
av Börje Vestlund (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:300 Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen 
av Eva Olofsson (v) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:301 Rättssystemets självständighet 
av Lage Rahm (mp) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:302 Privata tilläggsförsäkringar vid arbetslöshet 
av Monica Green (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2008/09:303 Dialog med Hamas 
av Thomas Strand (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:304 Sveriges glasskatter 
av Carina Adolfsson Elgestam (s) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
 
den 3 februari  
 
2008/09:305 ROT-avdraget 
av Monica Green (s) 
till statsrådet Mats Odell (kd) 
 
den 4 februari  
 
2008/09:306 Småhusindustrin och bostadsbyggandet 
av Helene Petersson i Stockaryd (s) 
till statsrådet Mats Odell (kd) 
2008/09:307 Utveckling av näringslivet i Sollefteå 
av Eva Sonidsson (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:308 Undervisning på elevernas modersmål 
av Maryam Yazdanfar (s) 
till utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
2008/09:309 Azofärgämnen i flera varor och produkter 
av Gunvor G Ericson (mp) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:310 Öresundsintegrationen under det svenska EU-ordförandeskapet 
av Olof Lavesson (m) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
 
den 5 februari  
 
2008/09:311 En nära militär flygplats för försvaret av huvudstaden 
av Mikael Oscarsson (kd) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
 
den 6 februari  
 
2008/09:312 Kvinnors deltagande i fredsprocesser 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:313 Åtgärder mot rasism inom polisväsendet 
av Mehmet Kaplan (mp) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:314 Det nordisk-baltiska projektet mot trafficking 
av Elina Linna (v) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2008/09:315 Bankernas och övriga finansinstituts samhällsansvar 
av Jacob Johnson (v) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:316 Exportbidrag för animaliska produkter 
av Jacob Johnson (v) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:317 Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:318 Näringslivskris i Norrlands inland 
av Roland Bäckman (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:319 Glasindustrin i Glasriket 
av Krister Örnfjäder (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:320 Rekryteringen av jobbcoacher 
av Luciano Astudillo (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2008/09:321 Polisens ordval i Rosengård 
av Luciano Astudillo (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:322 Sjukskrivningsreglerna 
av Veronica Palm (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
 
Interpellationerna 2008/009:295–319 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 februari. 
Interpellationerna 2008/09:320–322 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 17 februari. 

14 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts 
 
den 30 januari  
 
2008/09:549 Åtgärder för att kommuner ska uppfylla barnomsorgsgarantin 
av Carina Moberg (s) 
till utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
2008/09:550 Hivtest 
av Carin Runeson (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:551 Den ekonomiska situationen i Utrikesdepartementet 
av Solveig Hellquist (fp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:552 Sena utbetalningar från Försäkringskassan 
av Roland Bäckman (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2008/09:553 Elektricitet som förnybart drivmedel 
av Lars Gustafsson (kd) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:554 Besked om kommande förändringar i hyreslagen 
av Carina Moberg (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
den 2 februari  
 
2008/09:555 Redogörelse för finanspolitiken 
av Sonia Karlsson (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt 
av Jan Emanuel Johansson (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:557 Lokala alkoholproducenter och Systembolaget 
av Betty Malmberg (m) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:558 Lärarundantaget 
av Jan Emanuel Johansson (s) 
till statsrådet Lars Leijonborg (fp) 
 
den 3 februari  
 
2008/09:559 Konsekvenser av problemen i Försäkringskassan 
av Hans Hoff (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2008/09:560 Tillgängligheten på X 2000 
av Margareta B Kjellin (m) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2008/09:561 Arbetsgivaravgiften 
av Krister Örnfjäder (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:562 Privatskolorna och arbetsmiljön 
av Ameer Sachet (s) 
till utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
2008/09:563 Rutiner för hivtest 
av Elina Linna (v) 
till socialminister Göran Hägglund (kd) 
2008/09:564 Vidarkliniken 
av Catharina Bråkenhielm (s) 
till socialminister Göran Hägglund (kd) 
 
den 4 februari  
 
2008/09:565 Penninghantering i glesbygden 
av Maria Stenberg (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2008/09:566 Sveriges representation utomlands 
av Aleksander Gabelic (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:567 Risken att Sverige blir fristad för krigsförbrytare 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:568 Oacceptabelt djurplågeri 
av Solveig Hellquist (fp) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:569 Mänskliga rättigheter i Vitryssland 
av Annelie Enochson (kd) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:570 Det svenska ordförandeskapet och hajfisket 
av Hans Olsson (s) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:571 Skatte- och bidragsbrott i taxibranschen 
av Raimo Pärssinen (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:572 Offentlig upphandling och skattefuskande entreprenadkedjor 
av Birgitta Eriksson (s) 
till statsrådet Mats Odell (kd) 
2008/09:573 Avvecklat miljöbilsstöd och bilbranschkrisen 
av Birgitta Eriksson (s) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2008/09:574 Flygplatsen i Söderhamn 
av Åsa Lindestam (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
 
den 5 februari  
 
2008/09:575 Vägverkets forskningsmedel 
av Pia Nilsson (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
den 6 februari  
 
2008/09:576 Instiftande av svenskt modeexportpris 
av Anna König Jerlmyr (m) 
till statsrådet Ewa Björling (m) 
2008/09:577 Rutiner kring sjukskrivning 
av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2008/09:578 Bortprioriterad aidsbekämpning 
av Carina Hägg (s) 
till statsrådet Gunilla Carlsson (m) 
2008/09:579 Kvinnokommissionen 2009 
av Carina Hägg (s) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2008/09:580 Vårt gotländska kulturlandskap 
av Christer Engelhardt (s) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
2008/09:581 Ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Pakistan 
av Dan Nilsson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2008/09:582 Ekonomisk brottslighet 
av Margareta Persson (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 februari. 

15 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

 
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit 
 
den 29 januari  
 
2008/09:502 Svenska företagsinvesteringar i Israel 
av Ameer Sachet (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2008/09:503 Handel med Israel 
av Ameer Sachet (s) 
till statsrådet Ewa Björling (m) 
2008/09:521 Avlistning av PMOI från EU:s terrorlista 
av Morgan Johansson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
den 3 februari  
 
2008/09:530 Jämlika villkor för fiske i Kattegatt 
av Lars Gustafsson (kd) 
till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) 
 
den 4 februari  
 
2008/09:494 Aktörssamverkan 
av Carina Hägg (s) 
till statsrådet Gunilla Carlsson (m) 
2008/09:527 Flyktingmedicinskt centrum 
av Eva Olofsson (v) 
till socialminister Göran Hägglund (kd) 
2008/09:529 Europeiska socialfonden 
av Josefin Brink (v) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2008/09:531 Utbildning för framförande av utryckningsfordon 
av Lars-Axel Nordell (kd) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:532 Avgiftsbeläggning av skidspår i naturreservat 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2008/09:533 EU-hot om moms på ideell second hand-verksamhet 
av Mikael Oscarsson (kd) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård 
av Christer Nylander (fp) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2008/09:536 Enklare skatteregler vid försäljning av värdepapper och fonder 
av Fredrik Olovsson (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2008/09:537 Gaza 
av Anita Brodén (fp) 
till statsrådet Gunilla Carlsson (m) 
2008/09:538 Miljösanering 
av Tommy Ternemar (s) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2008/09:541 Den ekonomiska situationen i kommunerna 
av Britta Rådström (s) 
till statsrådet Mats Odell (kd) 
2008/09:542 Polisen och vapenbruk vid omhändertagande 
av Ameer Sachet (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:543 Polisens underskott 
av Ameer Sachet (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2008/09:545 Förbränning av biomassa 
av Nina Larsson (fp) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2008/09:547 BKN:s rapport om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus 
av Carina Moberg (s) 
till statsrådet Mats Odell (kd) 
2008/09:548 Konsertbiljetter på andrahandsmarknaden 
av Eva Sonidsson (s) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2008/09:549 Åtgärder för att kommuner ska uppfylla barnomsorgsgarantin 
av Carina Moberg (s) 
till utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
2008/09:550 Hivtest 
av Carin Runeson (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2008/09:552 Sena utbetalningar från Försäkringskassan 
av Roland Bäckman (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2008/09:554 Besked om kommande förändringar i hyreslagen 
av Carina Moberg (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 februari. 

16 § Kammaren åtskildes kl. 15.05.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
KARI HASSELBERG  
 
 
/Eva-Lena Ekman