Riksdagens protokoll 2009/10:146 Fredagen den 23 juli

Riksdagens protokoll 2009/10:146

Riksdagens protokoll
2009/10:146
Fredagen den 23 juli
Kl. 11:00 - 11:02

1 § Justering av protokoll

 
Justerades protokollen för den 23, 28 och 29 juni. 

2 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

 
Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelse inkommit: 
 
Till riksdagens talman 
Jag har i dag med verkan från och med denna dag entledigat statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet Sven Otto Littorin. 
Jag har vidare med verkan från och med denna dag förordnat statsrådet Tobias Billström att vara chef för Arbetsmarknadsdepartementet. 
Stockholm den 7 juli 2010 
Fredrik Reinfeldt  
 
Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Anmälan om ändrad partibeteckning

 
Från Solveig Ternström hade följande skrivelse inkommit: 
 
Sveriges riksdags kammarkansli 
Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur centerpartiet och att jag inte längre tillhör centerns riksdagsgrupp. Jag betraktar mig således som partilös under återstoden av denna mandatperiod. 
Stockholm den 17 juli 2010 
Högaktningsfullt 
Solveig Ternström  
 
Skrivelsen lades till handlingarna. 

4 § Avsägelser

 
Talmannen meddelade att Solveig Ternström (-) avsagt sig uppdragen som suppleant i kulturutskottet och socialutskottet. 
 
Kammaren biföll dessa avsägelser. 

5 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

 
Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:41 från tisdagen den 15 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från näringsutskottet. 

6 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

 
Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträden onsdagen den 23 juni och fredagen den 2 juli inkommit. 

7 § Anmälan och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott samt beslut om förlängd motionstid

 
Anmäldes 
Propositioner 
2009/10:238 Framtidens friluftsliv 
2009/10:242 Ny konsumentkreditlag 
 
Skrivelse 
2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande 
 
Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående propositioner och skrivelse omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande: 
 
Propositioner 
2009/10:238 till kulturutskottet  
2009/10:242 till civilutskottet  
 
Skrivelse 
2009/10:140 till näringsutskottet  
 
Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående propositioner och skrivelse skulle förlängas till tisdagen den 19 oktober
 
Anmäldes 
EU-dokument 
KOM(2010)325 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund 
KOM(2010)350 Förslag till rådets förordning om översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent 
KOM(2010)359 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (omarbetning) 
KOM(2010)362 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet 
KOM(2010)368 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) 
KOM(2010)375 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier 
KOM(2010)378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal 
KOM(2010)379 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 
KOM(2010)393 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk 
Initiativ från MS 9288/10 Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Republiken Estlands, Konungariket Spaniens, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens och Konungariket Sveriges initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området 
KOM(2010)311 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser 
KOM(2010)348 Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag 
KOM(2010)365 Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU 
KOM(2010)370 Vitbok om försäkringsgarantisystem 
 
Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående EU-dokument omedelbart skulle hänvisas till utskott enligt följande: 
 
KOM(2010)325 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 27 september
KOM(2010)350 till näringsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 4 oktober
KOM(2010)359 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 8 oktober
KOM(2010)362 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 oktober
KOM(2010)368 till finansutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 14 oktober
KOM(2010)375 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 14 oktober
KOM(2010)378 till socialförsäkringsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 15 oktober
KOM(2010)379 till socialförsäkringsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 15 oktober
KOM(2010)393 till miljö- och jordbruksutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 15 oktober
Initiativ från MS 9288/10 till justitieutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 24 oktober
KOM(2010)311 till justitieutskottet  
KOM(2010)348 till civilutskottet  
KOM(2010)365 till socialförsäkringsutskottet  
KOM(2010)370 till finansutskottet  

8 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

 
Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 
2009/10:FPM97 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) KOM(2010)212 till trafikutskottet  
2009/10:FPM98 Rena och energieffektiva fordon KOM(2010)186 till trafikutskottet  
2009/10:FPM99 Meddelande om förstärkt ekonomisk-politisk samordning KOM(2010)250 till finansutskottet  
2009/10:FPM100 Mandat för att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA KOM(2010)252 till justitieutskottet  
2009/10:FPM101 Meddelande om möjligheterna att minska utsläpp av växthusgaser mer än 20 % KOM(2010)265 till miljö- och jordbruksutskottet  
2009/10:FPM102 Viseringsfrihet för västa Balkan, ändring av viseringsförordningen KOM(2010)256 till socialförsäkringsutskottet  
2009/10:FPM103 Ändring av förordningen om kreditvärderingsinstitut KOM(2010)289 till finansutskottet  
2009/10:FPM104 Avtal med Sydkorea KOM(2010)136 KOM(2010)137 till utrikesutskottet  
2009/10:FPM105 Stabilitetsfonder KOM(2010)254 till finansutskottet  

9 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts 
 
den 30 juni  
 
2009/10:951 Försvarets flygplan och vindkraft 
av Monica Green (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2009/10:952 Hot mot mångmiljoninvesteringar i vindkraft i Västsverige 
av Monica Green (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 1 juli  
 
2009/10:953 Rutiner hos statliga företag 
av Mikael Damberg (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 2 juli  
 
2009/10:954 Tredjemansrevision 
av Camilla Lindberg (fp) 
till finansminister Anders Borg (m) 
 
den 5 juli  
 
2009/10:955 Utbyggnad av E45 
av Jörgen Hellman (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:956 Utbyggnad av delsträckor av E45 
av Peter Jonsson (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
den 6 juli  
 
2009/10:957 Vittnesskydd 
av Mats Pertoft (mp) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
den 7 juli  
 
2009/10:958 Religionsfrihet 
av Stefan Attefall (kd) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
den 9 juli  
 
2009/10:959 Att säkra Östersjön mot oljekatastrofer 
av Karin Svensson Smith (mp) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
den 15 juli  
 
2009/10:960 Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
 
den 19 juli  
 
2009/10:961 Framtiden för gamla Musikaliska akademien/Nybrokajen 11 
av Mats Pertoft (mp) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
 
den 20 juli  
 
2009/10:962 Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
den 22 juli  
 
2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador 
av Esabelle Dingizian (mp) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
 
den 23 juli  
 
2009/10:964 Nedskärningar vid Högskolan Dalarna 
av Peter Hultqvist (s) 
till statsrådet Tobias Krantz (fp) 
 
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll måndagen den 4 oktober. 

10 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

 
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit 
 
den 30 juni  
 
2009/10:903 Standardtrygghet eller grundtrygghet 
av Göte Wahlström (s) 
till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) 
2009/10:920 Internationellt skydd för irakiska asylsökande 
av Anne Ludvigsson (s) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2009/10:922 Den ekonomiska politikens effekter för unga 
av Jennie Nilsson (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:923 SINK-skatten 
av Britta Rådström (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:924 Beskattning och utlandssvenskar 
av Britta Rådström (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:925 Transferering av svenska skattemedel till utlandet 
av Britta Rådström (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:926 Avdrag för gåvor 
av Britta Rådström (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:927 Näringspolitik mot arbetslösheten 
av Hans Olsson (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2009/10:928 Arbetslösheten i Borås och Västra Götaland 
av Hans Olsson (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2009/10:934 Handlingsplan om mäns våld mot kvinnor 
av Fredrik Lundh Sammeli (s) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2009/10:936 Internationellt förbud mot djuphavsutvinning av olja 
av Birgitta Eriksson (s) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2009/10:937 Schweiz och öppenheten 
av Hans Olsson (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2009/10:939 Asyl och rättspraxis 
av Åsa Lindestam (s) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2009/10:940 Resurser till klimatinvesteringar för mindre kommuner 
av Aleksander Gabelic (s) 
till miljöminister Andreas Carlgren (c) 
2009/10:943 Bunge flygfält 
av Kenneth Johansson (c) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2009/10:944 Homeopatiska läkemedel 
av Gunnel Wallin (c) 
till socialminister Göran Hägglund (kd) 
2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk 
av Staffan Danielsson (c) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2009/10:946 Politiska flyktingar från Iran 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2009/10:947 Decentraliserat ansvar för mänskliga rättigheter 
av Aleksander Gabelic (s) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2009/10:949 Miljöteknikexport 
av Aleksander Gabelic (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 1 juli  
 
2009/10:931 Flyget mellan Östersund och Umeå 
av Marie Nordén (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2009/10:933 Mobilabonnemang genom handburen terminal 
av Maria Stenberg (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
den 6 juli  
 
2009/10:921 Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention 
av Anne Ludvigsson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:930 Stoltenbergrapportens utrikes- och säkerhetspolitik 
av Hans Olsson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:932 Barns rättigheter i Turkiet 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:935 Förföljelse av kristna minoriteter i Iran 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:938 Mänskliga rättigheter 
av Carin Runeson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:941 Nytt CFE-avtal 
av Aleksander Gabelic (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:942 Stärkande av MR-rådet 
av Aleksander Gabelic (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:948 Svenskt truppbidrag till FN 
av Aleksander Gabelic (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2009/10:952 Hot mot mångmiljoninvesteringar i vindkraft i Västsverige 
av Monica Green (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
 
den 9 juli  
 
2009/10:950 Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret 
av Åsa Lindestam (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2009/10:951 Försvarets flygplan och vindkraft 
av Monica Green (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
 
den 15 juli  
 
2009/10:957 Vittnesskydd 
av Mats Pertoft (mp) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
 
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll måndagen den 4 oktober. 

11 § Kammaren åtskildes kl. 11.02.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
LARS FRANZÉN 
 
 
/Eva-Lena Ekman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.