RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:1

Andra kammaren

RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Ändra Kammaren. N:o 1.

Efter det i enlighet med riksdagsordningens § 2 lagtima
riksdag samlats i Stockholm onsdagen den 15 januari 1890, sammanträdde
Andra Kammaren

Torsdagen den 10 januari

kl. 11 f. in.

§ 1-

Representanten för Vestra och Östra Hisings tingslag herr
Jöns Rundbäck, såsom den kammarens ledamot, hvilken bevistat
de flesta riksdagar, öppnade sammanträdet med följande tal:

Ärade herrar ledamöter af Riksdagens Andra Kammare!

Enligt 33 § riksdagsordningen lärer det denna gång tillkomma
mig, såsom den, hvilken inom denna kammare har bevistat de flesta
riksdagarne, att föra ordet intill dess talman varder förordnad,
och, med den rätt mig grundlagen sålunda förlänar, får jag helsa
Eder alla hjertligt välkomna till detta lagtima riksmöte!

Vid uttalandet af denna välkomsthelsning erfar jag emellertid
eu känsla af vemod deröfver, att densamma icke kan rigtas till
alla dem, hvilkas händer vi vid vår sista skilsmessa tryckte till
afsked. Sedan dess har nemligen denna kammare förlorat mer
än en ledamot, som vi nu sakna. Bland dessa beder jag särskildt
få erinra om kammarens nyligen aflidne f. d. vice talman
och senaste ålderspresident.

Sedan jag uttalat dessa ord till välkomst och hågkomst,
känner jag mig lifligt manad att hembära försynen ett ödmjukt
tack först och främst derför, att vårt land och folk med det
gångna året fått åtnjuta under jemnt :;/i sekel fredens lycka och
välsignelser och att nationen sålunda under denna långa och
oafbrutna fredsperiod fått sig beskärd den stora lyckan att utan
allt för hårda pröfningar få egna sina krafter och sitt arbete åt
fredens mångartade kraf till landets fromma och förkofran i alla
rigtningar både på det andliga och materiella området; och vidare
derför, att det sista decenniet på detta århundrade nu möter
oss, som det vill synas, med ljusare utsigter och gladare förhoppAnilra
Kammarens Prof. 1R90. Ko 1.

1

N:o 1. 2

Torsdagen den 16 Januari.

ningar än vi för blott få år sedan vågade vänta. Visserligen
beror detta senare lyckligare förhållande icke på rikare skördar,
men deremot är omisskänneligt, att det produktiva arbetet på
nästan alla verksamhetsområden under senaste tiden tagit bättre
fart, till glädje och fromma för alla fosterlandets vänner.

Att förhållandena tagit eu sådan gynsammare vändning måste
jag för min del väsentligen tillskrifva de åtgärder och beslut, som
statsmagterna de senaste åren vidtagit till skydd och befordran
af det inhemska arbetet.

Att bland annat statens inkomster genom nyss antydda åtgärder
så ökat sig, att senaste Riksdag icke allenast kunde betacka
eu förut befintlig brist, utan ock tillmötesgå flera vigtiga
samhällskraf, som man förut af brist på medel nödgats tillbakavisa,
är kändt. Helt visst skola ock nu, utan att nödig sparsamhet
får eller behöfver åsidosättas, ännu flera för vår lugna utveckling
vigtiga behof kunna tillgodoses.

Många för vårt land vigtiga frågor får för visso äfven denna
Riksdag att behandla. Att från denna plats något närmare inlåta
mig på deras innebörd, torde icke beliöfvas, ty det vet jag
att hvarje fråga kommer att samvetsgrant pröfvas och att,
der olika meningar råda, dessa icke komma att gälla målet utan
mera sättet för främjande af det för oss alla så kära fosterlandet.

Under uttalande af detta och med nedkallande af Guds
rikaste välsignelse öfver Konung, folk och fosterland samt våra
arbeten, förklarar jag härmed Andra Kammarens förhandlingar
vid 1890 års riksdag började.»

§ 2.

Herr ordföranden anmälde, att han anmodat undertecknade
att tills vidare föra protokollet.

§ 3.

Herr ordföranden uppläste berättelsen om den i riksdagsordningens
§ 32 föreskrifna fullmagtsgranskning, så lydande:

Protokoll, hållet inför statsrådet och
chefen för kongl. justitiedepartementet vid
lagtima riksdagen i Stockholm den 15 januari
1890.

Sedan till följd af stadgandet i 32 § riksdagsordningen herr
statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet anmodat tre
bland fullmägtige i riksbanken och tre bland fullmägtige i riksgäldskontoret
att närvara vid den granskning af riksdagen! annafullmagter,
som jemlikt riksdagsordningens nämnda paragraf

3 N:o 1.

Törsdagcu den 16 Januari.

denna (lag borde ega ruin, så infunno sig in* å anvisad lokal
inom kongl. kanslihuset af fullmägtige i riksbanken herrar ordföranden
bland nämnde fullmägtige in. m. grefve C. M. C. Lewenhaupt,
f. d. statsrådet m. m. F. J. von Ehrenheim och hemmansegaren
m. m. Fiss Olof Larsson, samt af fullmäktige i riksgäldskontoret
herrar tjenstförrättande ordföranden bland desse fullmägtige,
generaldirektören in. m. P. A. Anderson, statskommissarien
m. m. P. Samzelius och godsegaren m. in. E. G. Boström.

Vid den granskning af ingifna fullmagter för ledamöter af
Andra Kammaren, som härefter företogs, anmärktes, att i samtliga
fullmagterna förekomme eu mindre afvikelse från det i 20 §
riksdagsordningen föreskrifna formulär i afseende å angifvandet
af tiden, när riksdagsmannauppdragen skulle sluta; men då hvad
sålunda anmärkts icke syntes vara af beskaffenhet, att derigenom
meningen förändrades eller otydlighet eljest föranleddes, ansågos
fullmagterna böra godkännas.

Öfver hvad sålunda förekommit skulle protokoll meddelas
Andra Kammaren, hvarjemte förteckning å de kammarens ledamöter,
hvilka inför herr statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet
uppvisat sina fullmagter, skulle, tillika med fullmagterna,
till kammaren öfverlemnas.

In hdem
Karl Lindbäck.

Den i ofvan intagna protokoll omförmälda, dervid bilagda
förteckning var af följande lydelse:

Förteckning å ledamöter af Riksdagens Andra Kammare, hvilka
den 15 januari 1890 inför chefen för justitiedepartementet
uppvisat sina fullmagter.

Blekinge län
Östra domsaga

Malmöhus län
Lund

Hallands län
Iiöks härad
Halmstad och
Engelholm

Göteborgs och
Bohus län
hane och Stångenäs
härad

Häradshöfdingen Carl Otto Leonard Crafoord.

Konsistorienotarien, fil. dokt. Johan Magnus
Sjögren.

Landtbrukaren Anders Gustaf Gyllensvärd.
Häradshöfdingen Wilhelm Wester.

Landtbrukaren Johan Alrik Johansson på Bastholmen.

!N:o 1. i

Torsdagen den lö Januari.

Vid nu företagei upprop af kammarens ledamöter enligt den
förteckning, som finnes uti innevarande års statskalender införd,
befunnos alla ledamöterna närvarande med undantag af herrar
H. L. Rydin, F. Petersson i Tjärsta, C. J. Petersson i Eksebo,
Å. H. Nordenfelt, M. Dalm, E. B. A. Nilson i Ystad, H. M.
Kilman, O. Mehn, L. Essén, F. G. Janson i Carlshed, F. L. S.
Hederstjerna, A. Göransson, G. A. Wändahl, G. Erikson i Myckelgård,
N. Boström och G. Sundberg i Haparanda by.

Af dessa sålunda frånvarande ledamöter läto herrar F.
Petersson, C. J. Petersson, Nordenfelt, Dalm, Nilsson, Kilman,
Mehn, F. G. Janson, Hederstjerna och N. Boström anmäla samt
med läkares intyg styrka, att de af sjukdom vore förhindrade att
tillstädeskomma; hvarjemte herr N. Boström uti telegram meddelat,
att han först under morgondagen kunde vid riksdagen
sig infinna.

§ 5.

Herr ordföranden uppläste eu till honom från hans excellens
herr statsministern ankommen skrifvelse, innefattande meddelande,
att Hans Maj:t Konungen ville i dag kl. Va 1 e. in. å kong!,
slottet i röda salongen mottaga den deputation, som enligt bil §
riksdagsordningen hade att hos Konungen begära talman och vice
talman för kammaren.

I sammanhang härmed tillkännagaf herr ordföranden, att
lian anmodat nedan uppräknade kammarens ledamöter att utgöra
sagda deputation, nemligen såsom ordförande herr E. G. Boström
till Östanå samt såsom ledamöter herrar E. W. Carlsson från
Stockholm, E. Forsselius, F. O. Larsson i Mörtlösa, C. F. Petersson
i Dänningelanda, C. O. L. Crafoord, J. M. Sjögren från Lund,
A. G. Gyllensvärd, W. R. Wester, J. A. Johansson i Bastholmen,
O. W. Wahlin och J. Carlsson i Nysäter.

Kammarens sammanträde upplöstes härefter till kl. 12,30 e. in.

§ 6.

Då deputationen vid nämnda tid återkom, tillkännagaf deputationens
ordförande, att Hans Maj:t Konungen behagat utnämna
herr Olof Wijk till talman och herr Liss Olof Larsson till
vice talman för kammaren.

Sedan ålderspresidenten, med uttalande af kammarens glädje
öfver att få såsom dess talman återse herr Wijk, till herr talmannen
öfverlemnat ordförandeklubban, helsade herr talmannen
kammaren med följande ord:

Torsdagen den 16 Januari.

5 jV;o 1.

»Mint; herrar!

Konungens förtroende har kallat mig att äfven vid denna
riksdag leda kammarens förhandlingar; och med hjertlig tacksamhet
för de vänliga lielsningsord, som kammarens ålderspresident
behagat egna mig, ber jag att få innesluta mig i eder
vänskap och fortfarande välvilja, under liflig önskan att våra
förestående förhandlingar må lända till gagu och fromma för
fosterlandet.»

§ 8.

Herr talmannen föredrog det under § 3 här ofvan intagna
protokoll, och blefvo alla deri omförmälda, inför herr statsrådet
och chefen för justitiedepartementet företedda fullmagter af kammaren
godkända; hvarefter af herr talmannen tillkännagafs, att
fullmagterna skulle i kammarens kansli till vederbörande återställas.

§ 9-

Herr H. L. Rydin anmälde att han tillstädeskommit.

§ io.

På hemställan af herr talmannen beslöt kammaren:

att vid början af morgondagens plenum företaga val af
sekreterare; samt

att nästa lördag den 18 i denna månad utse tre ledamöter i
talmanskonferensen, två kanslideputerade, åtta ledamöter, att i
förening med talmannen tillsätta kammarens kansli och vaktbetjening,
äfvensom tre ledamöter att besörja kammarens ekonomiska
angelägenheter.

§ Il Kammaren

beslöt vidare, efter hemställan af herr talmannen,
som förmälde sig hafva om tiden för valen samrådt med Första
Kammarens talman, att nästa onsdag den 22 i denna månad
företaga val af ledamöter och suppleanter i de ständiga utskotten,
samt att suppleanternas antal skulle, likasom vid föregående
riksdagar, vara lika med de ordinarie ledamöternas.

§ 12.

Till talareplats för ledamöter, som kunde önska deraf begagna
sig, anvisades på herr talmannens förslag den nedersta platsen i
främsta stolraden till venster om talmansbordet.

N:0 1. 6

Fredagen deu 17 Januari.

§ 13.

Kammaren åtskildes kl. 12,50 e. in.

Walfrid Billing. Gustaf Berg.

Fredagen den 17 januari

kl. 10 f. m.

§ I Herr

talmannen tillkännagaf, att herr G. Erikson i Myckelgård
anmält, att han nu ankommit till riksdagen och intagit sin
plats i kammaren.

§ 2.

Upplästes ett inkommet sjukbetyg, så lydande:
Riksdagsmannen Anders Göransson från Gestriklands vestra
tingslag vårdas af undertecknad för influensa - och kan derför icke
inställa sig vid riksdagens öppnande den 15 dennes.

Den 10 januari 1890.

G. A. Hesselgren,
distr.-läkare.

§ 3.

I enlighet med kammarens under § 10 i gårdagens protokoll
antecknade beslut, företogs nu val af kammarens sekreterare, till
hvilken befattning stadsnotarie^ vice bäradshöfdingen A. E. J.
Johansson ensam anmält sig såsom sökafide.

Valet anstäldes i föreskrifven ordning med slutna sedlar;
och befans, sedan dessa öppnats och uppräknats, att samtliga
afgifna 128 röster tillfallit bemälde Johansson.

Till sekreterare var alltså utsedd herr Johansson, som härefter
instälde sig och, efter erhållen underrättelse om valets
utgång, öfvertog protokollsföringen.

Gustaf Berg.

§ 4.

Herr talmannen och kammarens herrar ledamöter afgingo
kl. 3A 11 till Storkyrkan, hvarest riksdagspredikan hölls. Efter

Lördagen den 18 Januari.

7 N:o 1.

slutad gudstjenst begaf sig kammaren till Rikssalen, der Hans
Maj:t Konungen med ett tal öppnade riksdagen. Sedan hans
excellens herr statsministern härefter uppläst Kongl. Maj:ts
berättelse om hvad i riket och dess styrelse sig tilldragit sedan
sista riksdagen, samt herrar talmän till Hans Maj:t Konungen
framfört uttrycken af kamrarnes undersåtliga vördnad och hvardera
mottagit ett exemplar af Kongl. Maj ds proposition till Riksdagen
angående statsverkets tillstånd och behof, afslutades ceremonien
på rikssalen, hvarefter kammaren enligt beslut, fattadt
före afgången från samlingsrummet, vid utgåendet från rikssalen
åtskildes.

In fidem

A. E. J. Johansson.

Lördagen den 18 januari

kl. 12 midd.

§ I Herr

statsrådet m. m. friherre F. von Essen aflemnade följande
Kongl. Maj ds propositioner till Riksdagen, nemligen:

angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslageu;
angående ändrad lydelse af 1, 6 och 9 §§ i lagen angående
lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885;

angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter
m. m.;

angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten
och den s. k. Döbelns park i nämnda stad; samt
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar;
äfvensom

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Riksdagen om förordnande af
eu statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärender!,
som enligt § 46 af Riksdagsordningen tillkommer en ledamot af
statsrådet.

De sålunda aflemnade kongl. propositionerna jemte ofvanberörda
skrifvelse bordlädes.

§ 2.

'' Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande:
Att brukspatron G. F. Berndes lider af Nevralgi (influensa),
och på den grund under närmaste dagarne bör hålla sig inne, intygas.
Stockholm den 17 januari 1890.

L. T. Remahl,
leg. läkare.

N:o 1. 8

Lördagen den 18 Januari.

§ 3.

Herr talmannen anmälde, att lierr A. Göransson, som icke
närvarit vid uppropet den 16 dennes, numera anländt till hufvudstaden
och denna dag intagit sin plats bland kammarens ledamöter.

§ 4-

I enlighet med kammarens den 16 innevarande månad fattade
beslut anstäldes nu val af tre ledamöter att deltaga i talmansöfverläggningarne,
och blefvo dertill utsedde:

Herr Sven Nilsson......... med 193 röster,

» A. P. Danielsson... » 174 »

och » 77. L. Bydin......... » 105 »

§ 6-

Vidare förslogs val af två ledamöter att, jemte två ledamöter
af Första Kammaren, hafva inseende öfver Riksdagens kansli,
och valdes dervid:

Herr TF. Billing......... med 110 röster

och » S. Cederschiöld.... » 110 »

§ 6.

Vid härefter anstalt val af de åtta ledamöter, livilka skulle
ega att jemte herr talmannen tillsätta kammarens kansli och
vaktbetjening, blefvo dertill utsedde:

Herr vice talmannen L. O. Larsson med 176 röster,

» O. C. Ählström..................... » 176 »

» A. P. Danielson .................. » 176 »

» Sven Nilsson....................... » 176 »

» E. G. Boström....................... » 105 »

» C. L. 77 Nyström................. » 105 »

» 77. L. By din........................ » 105 »

och » A. Westrin............. » 105 »

§ 7-

Slutligen verkstäldes val af tre ledamöter att hafva vården
om kammarens ekonomiska angelägenheter. Dertill valdes:

Herr F. Werner..................... med 107 röster,

» A. E. Pettersson i Hamra » 106 »

och » F. G. Jansson i Carlshed »106 »

§ 8.

Justerades protokollsutdrag angående de i §§ 47 här ofvan
omförmälda val.

Lördagen den 18 Januari.

9 N:o 1.

'' § 9.

Herr vice altmannen L. 0. Larsson hemstälde härefter att,
under förutsättning af herr talmannens medgifvande, det tal herr
talmannen i går höll på rikssalen inför Hans Maj:t Konungen
skulle, på sätt vid föregående riksdagar egt rum, intagas i dagens
protokoll.

Efter af herr talmannen i sådant afseende gifven proposition
biföll kammaren den af herr vice talmannen sålunda gjorda
hemställan och skulle alltså det ifrågavarande talet här inflyta,
så lydande:

Allernådigste Konung! Eders Majestät!

Det tillfälle grundlagens bud lemnar folkets representanter
att, vid Riksdags början, till sin Konung framföra uttrycket af
undersåtlig vördnad, af upprigtig tillgifvenhet, är för Andra Kammaren
i denna stund särskildt dyrbart, då med detta riksmöte
dess åttonde valperiod nalkas sitt slut. Vittne skall den bära för
de kommande om de orubbade band, som förtroendefullt förena
Konung och folk i gemensamma sträfvanden för fosterlandets väl!

Under gynsamma utsigter för näringslifvet börjar det nya
året sina arbeten. Pen tryckta stämning, som hvilat öfver verldsmarknaden,
har omsider efterträdts af en liflig verksamhet, hvilken
omfattar de flesta af vårt lands hufvudnäringar och lemnar deras
kikare löfte om en lön, som deras arbete länge saknat. Ymnigt
flöda äfven statens inkomstkällor och det rätta användandet af
deras öfverskott torde blifva en uppgift lika svår, som under motsatta
förhållanden fyllandet af statverkets brist kunnat vara!
Nödvändigheten att förstärka medlen till upprätthållandet af vår
sjelfständighet och krafvet på de växande kulturbebofvens tillgodoseende
mötas af lifiiga önskningar att lindra skattebördan
och, lätta arbetets tunga, der den hårdast trycker! Känslan af att
kunna det ena göra utan att det andra låta skall om möjligt
blifva eu ytterligare maning att söka och finna den lösning, som
fosterlandets sanna bästa kräfver och betingande statsmagternas
allvarliga uppmärksamhet skall från Andra Kammaren dess bästa
krafter varda densamma eghade.

Nedkallande lycka och välsignelse öfver Konung och konungahus,
anhåller Riksdagens Andra Kammare att städse få vara omfattad
af Eders Majestäts konungsliga hägn!

§ io.

Afgåfvos motioner af

herr O. W. Bedelius, n:o 1, om antagande af ny ecklesiastik
boställsordning;

herr L. F. Odett, n:o 2, om inrättande af ett riksbankens
afdelningskontor i Örebro.

Andra Kammarens Prof. 1890. N;o 1.

2

N:o 1. 10

Lördagen den 18 Januari.

herr Hans Andersson i Nöbbelöf, n.-o 3, om afskrifning med
20 procent af grundskatterna och motsvarande lindring i rustnings-
och roteringsbesvären;

herr vice talmannen L. O. Larsson, n:o 4, om tillägg till
§ 23 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd
den 21 mars 1862; och

n:o 5, om skrifvelse till Kongl. Maj:t om tillägg till och
ändring i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker
in. m. den 24 oktober 1885; samt

herr friherre C. C:son Bonde, n:o 6, om ändringar i stadgan
angående skjutsväsendet den 31 maj 1878.

Dessa motioner begärdes på bordet och bordlädes.

Härefter åtskildes kammarens ledamöter kl. 12,15 e. in.

In fidem

A. E. J. Johansson.

Stockholm, David Lunds Boktryckeri, 1890.