RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:25

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Andra Kammaren. N:o 25.

Fredagen den 11 April.

Kl. 7 e. ra.

§ 1.

Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde

ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning

statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under

.riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. ecklesiastikdepartementet.

I ordningen förekom först

Punkten 57.

Mom. a)

Bifölls.

Under mom. b) hemstälde utskottet, att eu af Kongl. Maj:t gjord Ang.utredning

framställning om anvisande på extra stat för år 1891 af 5,000 kronorom behofvet af

för åvägabringande af utredning angående behofvet af och sättet förutitniL^f

utvidgning och omorganisering af tekniska högskolan icke måtte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida